Robottiavusteinen suomen kielen opetus maahanmuuttajien tukena työpaikoilla

Uutinen

Ammattiopisto Lappiassa toteutettiin vuosina 2018–2020 Oma polku maahanmuuttajalle -hanke (ESR), jossa keskiössä oli maahanmuuttajien työllistymisen ja suomen kielen oppimisen tukeminen.

Hanke mahdollisti Nao 6 -humanoidirobotin ja siihen liittyvän palvelun hankinnan. Osa hankkeen asiakkaista sai työpaikan ja heille järjestettiin suomen kielen opetusta työpaikalle. Humanoidirobotin hankkimisen myötä suomen kielen opetusta työpaikalla pystyttiin toteuttamaan täysin uudenlaisella tavalla, kun jokaiselle maahanmuuttajalle laadittiin heidän tarpeitaan vastaavia yksilöllisiä kielen kehittymistä tukevia suomen kielen opetuskokonaisuuksia. Ne sisälsivät suomenkielistä ammattisanastoa sekä toisto- ja dialogiharjoituksia puheen tuottamisen tueksi. Robottiin laadituissa ohjelmissa ja opetustuokioissa on muun muassa ammattisanastoa, ammattifraaseja, puhe- ja asiakaspalvelutilanteiden harjoituksia, siivoustyön aamutoimien ja luokkahuoneen siivouksen vaiheiden opiskelua, työturvallisuuskorttikoulutukseen valmistavia harjoituksia ja suomen kielen rakenteiden harjoittelua, kuten esimerkiksi verbien taivutusta.

Huhtikuussa 2021 käynnistyneessä Silta-hankkeessa kehitetään opiskelijan urapolkua aikuisten perusopetuksesta toiselle asteelle ja sitä kautta työelämään ja korkeakouluun. Silta-hankkeessa jatketaan ja kehitetään edelleen robottiavusteista suomen kielen opetusta Ammattiopisto Lappian eri oppimisympäristöissä ja työpaikoilla.

— Halusimme hankkeessa kokeilla täysin uudenlaista suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen menetelmää. Meidän tietojemme mukaan tällaista ei ole aiemmin kokeiltu missään muualla. Olemme yhteistyössä Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan kanssa kirjoittaneet aiheesta myös tieteellisen artikkelin ”Customized Robot- Assisted Language Learning to Support Immigrants at Work: Findings and Insights from a Qualitative User Experience Study”. Menetelmä ja saavutetut tulokset ovat kiinnostaneet myös kansainvälisesti ja olemme esitelleet niitä kansainvälisissä konferensseissa. Syksyllä 2021 saimme yhteydenoton Kieliverkoston Kieli, koulutus ja yhteiskunta- verkkolehden robottiaiheiseen teemanumeroon liittyen. Laadimme verkkolehteen artikkelin, jossa kerromme kokemuksiamme humanoidirobotin käytöstä suomen kielen opetuksessa työpaikoilla. Olemme erittäin ilahtuneita, että työmme on kiinnostanut sekä kansallisesti että kansainvälisesti, olemme saaneet useampia yhteydenottoja esimerkiksi yliopistoista, iloitsevat projektipäällikkö Susanna Kouri ja S2-kouluttaja Ellinoora Köpman.

Työpaikalla toteutettavissa robottiavusteisissa suomen kielen opetuksessa käytettyjen opetusmateriaalien ja ohjelmien kehittäminen ja räätälöinti edellyttävät hyvää yhteistyötä S2-kouluttajan, työpaikkaohjaajan ja ohjelmointiasiantuntijan välillä.

Silta-hankkeessa on tavoitteena sujuvoittaa eri siirtymävaiheissa olevien maahanmuuttajien polkuja ja opintoja. Esimerkiksi Ammattiopisto Lappian elintarvikealan opiskelijat ovat työelämäjaksolle siirtyessään vahvistaneet ammattiopinnoissa karttunutta sanastoa harjoittelemalla sitä robotin kanssa. Robottiavusteisissa harjoituksissa on kerrattu ammattisanastoa, kuten työvälineitä, koneita ja laitteita. Työelämässä opiskelijan suullisen kielitaidon kehittymistä on tuettu robottiavusteisesti opiskelijan työelämässä oppimisen paikassa dialogiharjoituksilla. Harjoitukset rohkaisivat opiskelijaa palvelemaan asiakkaita ammattitaitoisesti ja käyttämään alan ammattisanastoa.

Leipomoalan opiskelija käy läpi suomen kielen sanastoa tablettitietokoneelta ja humanoidirobotti Välkyn kanssa.
Elintarvikealan sanaston opiskelua leipomossa. Kuvassa hankkeen asiakas Liubov Pokka ja Välkky-robotti.

Moniammatillisella työryhmällä kehitetyt suomen kielen oppimistehtävät ja ohjelmat ovat maahanmuuttajalle verraton lisä monipuolisen ammatissa tarvittavan kielen oppimiselle. S2-kouluttaja, työpaikkaohjaaja, ammatillinen opettaja ja ohjelmoija tekivät tiivistä yhteistyötä yksilöllisten, maahanmuuttajan ja työpaikan tarpeisiin soveltuvien oppimissisältöjen suunnittelussa ja kehittivät sisältöjä edelleen tarpeen niin vaatiessa.

— Suomessa humanoidirobotteja on käytössä eri kouluasteilla, lähinnä luokkamuotoisessa kielten opetuksessa. Työelämässä toteutettava robottiavusteinen suomen kielen opetus on ainutlaatuinen, rohkea ja innovatiivinen tapa toteuttaa opetusta. Olemme kehittäneet opetustuokioita pitkäjänteisesti jo kahden vuoden ajan. Laadimme koko ajan uutta sisältöä alojen opiskelijoille heidän tarpeidensa ja alan toiveiden mukaan. Robotin käyttömahdollisuudet ammatillisen koulutuksen pedagogisessa työssä ovat lähes rajattomat. Näkisimme, että Lappia on tällä hetkellä robottiavusteisessa S2-opetuksessa esimerkillinen ja aikaansa edellä, hymyilevät Susanna Kouri ja Ellinoora Köpman.

Kieliverkostossa julkaistu Ellinoora Köpmanin ja Susanna Kourin artikkeli
Silta – siirtymät maahanmuuttajien urapoluille -hanke

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Kouri Susanna

Projektipäällikkö
puh.+358405104137
Hankekoordinointi
Tornio, Urheilukatu 6