Kuvassa neljä opiskelijaa ulkona lyömässä käsiä yhteen yhteenkuuluvuuden merkiksi

Turvallisuus Lappiassa

Lappiassa jokaisella on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä oppilaitoksessa että muissa oppimisympäristöissä. Tältä sivulta löydät psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen liittyviä neuvoja ja ohjeita. Täältä löydät myös toimintaohjeet tilanteisiin, joissa olet joutunut kohtaamaan odottamattomia ongelma-, kiusaamis- ja kriisitilanteita oppilaitoksessa ja sen ulkopuolella.

Kirjoittaja

Työsuojelu ja turvallisuus

Lappian opiskelijat ja henkilöstö ovat sitoutuneet toimimaan toisiaan kunnioittaen ja hyvien tapojen mukaisesti. Opiskelijoiden ja henkilöstön tehtävänä on huolehtia, että opiskeluympäristössä säilyy työrauha ja että oppimisympäristö on turvallinen.

Oppilaitoksen toiminnassa sovelletaan yleisiä turvallisuutta sekä palo- ja työsuojelua koskevia säännöksiä. On tärkeää, että jokainen noudattaa turvallisuudesta ja työsuojelusta annettuja ohjeita sekä käyttää työturvallisuuden edellyttämiä henkilökohtaisia suojavälineitä. Vahingoista sekä vahinkovaarasta tai -uhkasta on ilmoitettava välittömästi Lappian henkilöstölle.

Päihteiden ja huumaavien aineiden käyttö ja hallussapito opiskeluympäristössä on ehdottomasti kielletty. Henkilöstöä on velvoitettu puuttumaan asiaan heti, jos aineiden käyttöä tai hallussapitoa epäillään.

Työsuojelu- ja työturvallisuusasioissa voit ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaasi tai yksikön muuhun henkilökuntaan.

 

Vakuutukset / tapaturmat

Lappian työntekijät ovat vakuutettuina työtapaturmien ja ammattitautien varalta lakisääteisellä työtapaturmavakuutuksella. Vakuutuksesta korvataan myös työmatkalla kotoa työpaikalle ja takaisin kotiin, sekä työntekijän ollessa työnantajan asioilla. Vakuutus ei ole voimassa vapaa-aikana. Vakuutuksessa ei ole omavastuuta. Vakuutuksesta korvataan lääkärikäyntejä ja niihin liittyviä matkakuluja, lääkkeitä, kuntoutusta sekä päivärahoja sairauspoissaolo.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus koskee myös etätöitä tekeviä työntekijöitä, joiden työn teosta etätyönä on sovittu ennalta työnantajan kanssa. Lisäksi etätyöhön on otettu työntekijöille vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, joka kattaa laajemmin etätyössä tapahtuvia tapaturmia.

Lappian opiskelijoita koskee tapaturmavakuutus käytännön opetuksen tai työssäoppimisen aikana. Opiskelijoiden vapaaehtoinen tapaturmavakuutus on voimassa kaikessa opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa myös etäopetuksessa.

Tapaturman sattuessa asiasta on ilmoitettava heti esimiehelle / työnantajalle / opettajalle. Työnantajan on tehtävä tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle 10 arkipäivän kuluessa. Vahingonkärsijä ei voi tehdä vahinkoilmoitusta itse. Hoitoon hakeutuessa on mainittava, että kyseessä on tapaturma ja että vakuutus on If -vakuutusyhtiössä, jolloin sairaanhoidon saa maksutta.

Työelämässä oppimisen jaksojen aikana opiskelijat ovat vakuutettuja myös vastuuvakuutuksella, josta korvataan työelämässä oppimispaikan tai asiakkaan omaisuudelle opiskelijan tai opettajan tuottamuksellisesti aiheuttamat vahingot. Työsuhteessa olevat opiskelijat ovat vakuutettuja työpaikan vakuutuksella.

Muita keskeisiä vakuutusturvia ovat mm. matkavakuutus, omaisuusvakuutus ja ajoneuvovakuutukset. Matkavakuutus on voimassa matkustavalle henkilöstölle työ- ja virkamatkojen aikana Suomessa ja ulkomailla. Opiskelijoilla on voimassa matkavakuutus opetussuunnitelman mukaisilla matkoilla. Omaisuusvakuutukseen kuuluvat kiinteistövahingot hoidetaan keskitetysti kiinteistöpalveluista. Oppilaitoksen ajoneuvot on vakuutettu.

 

Toiminta hätä- ja onnettomuustilanteissa

Opiskelijat perehdytetään oman toimipisteen pelastussuunnitelmaan ryhmänohjaajien tunneilla. Hätätilanteessa toimimisesta annetaan ohjeet ja pelastautumista harjoitellaan käytännössä.

Havaitessasi uhkaavan tilanteen (esim. tulipalo, vesivahinko, murto, varkaus, uhkaus, yms.) ilmoita siitä välittömästi oppilaitoksen henkilöstölle. Jos tilanne sitä vaatii (esim. tulipalo, sairauskohtaus), soita 112 ja toimi viranomaisten ohjeiden mukaan.

Oppilaitoksen henkilöstö on saanut pelastustyöhön liittyvää alkusammutuskoulutusta ja riittävä osuus henkilöstöstä on ensiaputaitoisia. Kiinteistöissä järjestetään säännöllisesti poistumis- ja suojautumisharjoituksia. Yksiköissä on määräysten mukainen turvallisuusvälineistö ja poistumistiet on merkitty.

Tulipalon tai muun rakennuksesta poistumista vaativan tilanteen sattuessa opiskelijat ja henkilöstö siirtyvät kokoontumispaikoille, aina kuitenkin tuulen suunta huomioiden. Alueelta ei pidä poistua ilman viranomaisen lupaa.

Opettajat yhdessä muun henkilökunnan kanssa ohjaa opiskelijat ulos kokoontumispaikalle. Kiinteistön turvallisuushenkilöstö varmistaa alueittain kiinteistön olevan tyhjä ja tekevät siitä ilmoituksen viranomaiselle. Kokoontumispaikalta saa poistua vasta viranomaisen tai turvallisuushenkilöstön luvalla.

Tapaturma-, sairauskohtaus- tai onnettomuustilanteessa annetaan tarvittaessa ensiapua ja ilmoitetaan tapahtumasta heti opettajalle ja soitetaan hätänumeroon 112. Kaikista turvallisuuteen liittyvistä uhkista pitää välittömästi ilmoittaa Lappian henkilöstöön kuuluvalle. Lappian kiinteistöjen keskeisiltä paikoilta löytyy defibrillaattorit, jotka ovat merkitty ja niitä on tarkoitus hätätilanteessa käyttää. Jokaisen kannattaa selvittää lähimmän defibrillaattorin sijainti sekä perehtyä sen käyttöön.

Kaasuonnettomuudessa ulkona olevien on poistuttava tuulen alta sivutuuleen, pyrittävä korkeampaan maastoon, liikuttava rauhallisesti ja tarvittaessa hengitettävä kostean vaatteen läpi. Sisällä olevien on pysäytettävä ilmastointi ja tuuletus, suljettava ovet, ikkunat ja venttiilit, avattava radio lisäohjeita varten ja vältettävä puhelimen käyttöä. Alueelta ei pidä poistua ilman viranomaisen lupaa.

Säteilyvaaratilanteessa on siirryttävä sisätiloihin ja pysäytettävä ilmastointi ja tuuletus, suljettava ovet, ikkuna ja venttiilit, avattava radio lisäohjeita varten ja vältettävä puhelimen käyttöä. Alueelta ei pidä poistua ilman viranomaisen lupaa.

Tarkemmat ohjeet toiminnasta hätä- ja onnettomuustilanteissa (mm. elvytysohjeistuksen) löydät oppilaitoksen ilmoitustauluilta ja pelastussuunnitelmista.

 

Omaisuuteen kohdistunut rikos

Jokaisella on velvollisuus huolehtia oppilaitoksen käyttöön antamasta materiaalista. Epäilyssä varkaustapauksessa ilmoita mahdollisimman nopeasti asiasta henkilökunnalle. Oppilaitoksen omaisuuteen kohdistuneissa rikostapauksissa asianomistajana on oppilaitos, joka tekee asiasta tarvittaessa rikosilmoituksen poliisille.

Opiskelijan ja henkilökunnan omaisuuteen kohdistunut rikos on asianomistajarikos, josta henkilön tulee itse tehdä rikosilmoitus. Oppilaitoksessa on kattava kameravalvonta ja oppilaitos voi luovuttaa kameratallenteet vain viranomaisille.

 

Turvallisuuspoikkeama havainnot

Henkilökunta ja opiskelijat ovat velvollisia ilmoittamaan turvallisuuteen liittyvistä poikkeamista, mm. liukkaus, asiattomat henkilöt jne. Ilmoita asiasta henkilökuntaan kuuluvalle välittömästi, joka ilmoittaa asiasta toimipaikkavastuulliselle päällikölle.

Vaarasta tulee myös varoittaa muita, jos on mahdollista poistaa / pienentää vaaratekijää turvallisesti.

 

Kriisiapu

Oppilaitoksessa toimitaan oppilaitoksen kriisitoimintaohjeen mukaisesti.

 

Viestintä

Kaikissa turvallisuuteen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä oppilaitoksen henkilökuntaan.

Viestinnästä ja kriisiviestinnästä Lappiassa vastaa rehtori.

 

Asuntoloiden turvallisuus

Asuntoloiden turvallisuudesta on ohjeistettu asuntolan järjestyssäännöissä, pelastussuunnitelmissa ja muissa ohjeissa, jotka informoidaan kaikille asuntoloissa asuville henkilöille.

 

Ohje hätäilmoitusten tekemiseen

Havaitessasi vaaratilanteen, joka UHKAA HENKEÄ, TERVEYTTÄ, OMAISUUTTA TAI YMPÄRISTÖÄ, soita YLEISEEN HÄTÄNUMEROON 112.

Kun soitat hätänumeroon:
– Kerro KUKA OLET
– Kerro MITÄ ON TAPAHTUNUT JA MISSÄ
– Kerro TARKKA OSOITE JA KUNTA
– Vastaa SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
– Toimi ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAISESTI
– Lopeta PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN
– Opasta AUTTAJAT PAIKALLE

Soita uudelleen mikäli tilanne olennaisesti muuttuu.

 

Toiminta TULIPALON sattuessa

PELASTA välittömässä vaarassa olevat
VAROITA muita kiinteistössä olevia ja käske poistumaan
HÄLYTÄ 112.
SAMMUTA palo, jos arvioit sen mahdolliseksi. Älä kuitenkaan vaaranna itseäsi.
RAJOITA palon leviäminen sulkemalla ovet ja ikkunat
OPASTA pelastajat paikalle

Poistu rakennuksesta lyhintä mahdollista reittiä kokoontumispaikalle.

 

ENSIAPU

Arvioi tilanne
– Määrittele lisäavun tarve
– Estä lisäonnettomuuksien synty

Tee hätäilmoitus numeroon 112
– Kerro mitä on tapahtunut, mistä soitat (ks. hätäilmoituksen tekeminen)

Anna ensiapua
– Pyri tyrehdyttämään verenvuodot
– Aseta tajuton henkilö kylkiasentoon. Tarvittaessa aloita painelu – puhalluselvytys
– Rauhoittele tajuissaan olevaa loukkaantunutta. Ilmoita, että apua on tulossa

Tajuton potilas
– Selvitä, onko potilas herätettävissä puhuttelemalla tai ravistelemalla
– Liikkuuko potilaan rintakehä?
– Tuntuuko hengitys (koeta kämmenellä potilaan nenän alta / suulta)?

 

Ohjekuva hätätilanteen varalle

 

Ohjeet ja lomakkeet (mm. Lappian järjestyssäännöt)