ASFT – Arctic Smart Future Technologies

01.08.2021 - 31.05.2023

Tavoitteet

ASFT-hankkeessa ovat mukana Lapin ammattikorkeakoulu, joka on päätoteuttaja sekä Lapin yliopisto, koulutuskuntayhtymä Lappia ja koulutuskeskus REDU.

Uusia teknologioita ei oppilaitoksissa tai yrityksissä tunneta vielä tarpeeksi. Hanke vastaa maakuntien tarpeeseen kehittää yhteistä älykkään erikoistumisen toimintamallia ja strategiaa, jossa oppilaitokset keskenään sopivat teknologisesta erikoistumista ja työnjaosta teknologiaosaamisen suhteen, toimivat yhdessä ja muodostavat yhteisen palveluverkoston. Tällä tavalla oppilaitokset tarjoavat alueen mikro- ja pk-yrityksille laajempia ja kattavampia digitaalisia palveluita ja yritykset voivat tehdä teknologiaan liittyvää kehittämisyhteistyötä oppilaitosten kanssa. Kehitystyö tehdään onnistuneimmillaan käyttäjälähtöisesti, sillä tavoin, että yritykset ja oppilaitokset ottavat teknologioita haltuun yhteisten ketterien kokeilujen (pilottien) avulla.

Hankkeen tavoitteet

• Luoda Industry 4.0 ajatteluun perustuen uutta osaamista alueelle, löytää uusia teknologioita ja niihin liittyviä sovellusmahdollisuuksia.

• Kehittää toimialojen ja oppilaitosten välistä vuorovaikutusta ja poikkitieteellistä TKI-yhteistyötä (Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyö).

• Parantaa oppilaitosten välistä työnjakoa teknologioihin liittyen sekä parantaa teknologioihin liittyvää osaamisen jakamista ja resurssien viisaampaa käyttöä.

• Laatia olemassa olevien laitteiden ja osaamisten tietopankki. Tavoitteellistaa resurssien, laitteiden ja tietoperustan yhteissuunnittelua oppilaitosten kesken. Suunnitella maakunnan uusia teknologiahankintoja yhdessä, erikoistumisia kunnioittaen.

• Parantaa palveluiden saatavuutta, vaikuttavuutta ja yhteistoteutuksia kasvattaen näin yritysten innovatiivisuutta.

• Parantaa maakunnan veto/pitovoimaa tarjoamalla selkeämmin uusiin teknologioihin liittyvät osaamiset ja resurssit yritysten kasvun tueksi.

• Mahdollistaa uusien, kiinnostavien työpaikkojen syntymisen ja yritysten kehittymisen Industry 4.0 teknologiaratkaisujen nostaessa mm. yritysten digitaalisuuden tasoa.

Lappian erityinen rooli osatoteuttajana hankkeessa on vastata hankkeen Roadmap-vaiheen toteutuksen koordinoinnista sekä osallistuminen yhdessä koulutuskuntayhtymä REDUn kanssa hankkeen Redun koordinoimaan selvitysvaiheeseen. Roadmap-vaiheessa luodaan tiekartta olemassa olevien ja hankittujen teknologioiden hyödyntämiseksi maakunnan pk- ja mikroyritysten tarpeisiin. Tehdään suunnitelma maakunnan oppilaitosten erikoistumisesta eri teknologia-ratkaisuihin toimijoiden vahvuuksiin perustuen. Laaditaan suunnitelma maakunnan oppilaitos-ympäristöihin uusia teknologiaratkaisuja varten (3 uutta teknologiaa) sekä suunnitelmat
asiantuntijoiden osaamisen kehittämiseksi niiden haltuunottoa varten. Osallistutaan hankkeen pilottikokeiluihin, pilotoimalla olemassa oleviin teknologioihin liittyvää palvelutuotantoa asiakasyritysten tarpeisiin vastaten.

Roadmap-vaiheessa
– Toteutetaan yritysten kanssa työpajat, jotka tuottavat Roadmapin maakunnan teknologiakehityksestä seuraavalle ohjelmakaudelle 2021-2027
– Laaditaan suunnitelmat tarvittavan osaaminen hankkimiseksi, mikä mahdollistaa uuden teknologian haltuunoton. Tehdään tarvittavat materiaalit sisällöntuotantoineen ja toteutetaan pilotit osaamisen kehittämisestä.
Selvitysvaiheessa
– On tehty selvitys potentiaalisten Industry 4.0 teknologioiden toimivuudesta maakunnan yritysten menestystekijänä (teknologiat ja esimerkkitapaukset, miten yritykset voivat niitä hyödyntää).
– Selvitys oppilaitosten teknologisesta kärkitarjoomasta sekä siihen liittyvästä työnjaosta + yhteistyömallista.

Teknologia yhteistyön ajurina – ASFT-hankkeen päätösseminaari 3.5.2023

Toteuttajat

  • Lapin ammattikorkeakoulu Oy, päätoteuttaja
  • Lapin Yliopisto
  • Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
  • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU

Hankkeen rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti 677 359 €, josta EAKR-rahoituksen osuus 541 887 €.
Lappian osuus 130 014 euroa. Rahoitusta koordinoi Lapin liitto.

Lisätietoja

Irja Palo
Projektipäällikkö (Lappian osuus)
Puh. +358 40 653 4596
irja.palo(at)lappia.fi

Heli Laitinen
Projektipäällikkö (Hankkeen kokonaistoteutus)
Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Puh. +358 44  478 0234
heli.laitinen(at)lapinamk.fi

Sinua saattaisi myös kiinnostaa