Työyhteisösovittelijakoulutuksesta työkaluja ristiriitojen ratkaisuun ja työyhteisön kehittämiseen

Uutinen

Tornion kaupungilla on oma työyhteisösovittelun toimintamalli

Tornion kaupungin työyhteisösovittelutoiminnan koordinoijana toimii työsuojeluvaltuutettu Ari Pohjanen. Työyhteisösovittelu on ollut käytössä kaupungin työpaikoilla vuodesta 2018 lähtien. Tornion kaupungilla on viisi työyhteisösovittelijan koulutuksen saanutta henkilöä, jotka työskentelevät kaupungin eri hallintokunnissa.

— Sovittelu on vakiinnuttanut asemansa työpaikan ristiriitojen käsittelyssä ja ratkaisujen hakemisessa. Tätä työkalua käytetään vaihtelevasti muutamia kertoja vuosittain. Työyhteisösovittelu on keino päästä työpaikan haastavissa konflikti- ja ristiriita-asioissa eteenpäin, jos omin voimin tilannetta ei ole kyetty ratkaisemaan. Oma roolini koordinaattorina on valita kuhunkin työyhteisösovitteluun sopivat henkilöt, ottaen huomioon esimerkiksi työtehtävä, hallintokunta tai jääviyskysymykset, kertoo Ari Pohjanen.

Torniossa työyhteisösovittelu on matalan kynnyksen toimintatapa. Sovittelua voi käyttää, vaikka kyseessä ei olisi vakavasti työturvallisuutta vaarantava tilanne, vaan myös ristiriitatilanteissa, jotka kuormittavat työyhteisöä.

— Sovitteluprosessi on usein pitkäkestoinen alkuselvittelyineen, seuranta-aikoineen ja yhteisten aikataulujen löytäminen voi kuormittaa sovittelussa mukana olevia henkilöitä. Raskaankin sovitteluprosessin jälkeen saatu sopimus helpottaa tilannetta tervehdyttämällä työilmapiiriä ja työntekoa voidaan jatkaa terveellisesti ja turvallisesti. Sovittelussa ei haeta syyllisiä, tai jaeta rangaistuksia. Jos työyhteisösovittelussa päästään sopimukseen, jokainen osapuoli sitoutuu muuttamaan toimintaansa ja käytöstään kirjallisessa sovittelusopimuksessa, kertoo Pohjanen sovittelun etenemismallista.

Ari Pohjanen korostaa, että työyhteisösovittelija ei anna sovittelun osapuolille valmiita ratkaisuehdotuksia. Sovittelija vie keskustelua eteenpäin turvallisessa ilmapiirissä, jossa kaikkia osapuolia kohdellaan tasapuolisesti. Sovittelijat voivat antaa toimenpide-suosituksia työyhteisölle, jotta riitatilanteilta tai konflikteilta vältyttäisiin vastaisuudessa tai ainakin ne tunnistettaisiin ja niihin puututtaisiin tarpeeksi ajoissa.

Toimistosihteeri Kirsi Mäenalainen kiinnostui työyhteisösovittelusta

Kirsi Mäenalanen suoritti Ammattiopisto Lappian toteuttaman työyhteisösovittelijakoulutuksen. Hän työskentelee toimisto-sihteerinä Kokkokankaan ja Pirkkiön koulun kansliassa.

— Minulle suositeltiin täällä koululla työyhteisösovittelijan roolia. Olin edellisessä työssäni työsuojeluvaltuutettuna yli kymmenen vuotta ja mukana myös ammattiyhdistys-toiminnassa, joissa on samankaltaisuutta sovittelijan roolin kanssa. Työyhteisö-sovittelijan rooli on uusi, mutta koen, että minua on ollut helppo lähestyä eri haasteiden merkeissä jo aiemmin ja autan mielelläni koko työyhteisöä. Sovittelu on lisääntynyt koulupuolella vertaissovittelun nimikkeellä ja se toimii erinomaisesti koulussa. Sovittelu on aina vapaaehtoista, jolloin sovitteluun osallistuvilla osapuolilla on yleensä yhteinen tavoite sopia asiat.

Kirsi Mäenalasen mielestä sovittelussa tärkeintä on kuunnella ja välittää ihmisistä aidosti, olla läsnä ja saa jopa ihmetelläkin ääneen, jotta asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä. Sovittelussa on tärkeää puolueettomasti huolehtia, että kaikilla osapuolilla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja kertoa oma näkemys sekä tuntemukset.

Sovittelu auttaa näkemään asioiden eri puolia ja osapuolia ymmärtämään toisten näkemyksiä, koska konfliktit syntyvät useimmiten asioiden eri näkemyksistä. Ratkaisukeskeisyys on sovittelun yksi iso elementti ja on vahvasti esillä sovittelussa. Panostukset organisaation vuorovaikutukseen edistävät psyykkisen ja sosiaalisen pääoman rakentumista, ja työniloa lisätessään rakentava kanssakäyminen edistää samalla työtehoa. Työyhteisösovittelulla halutaan käytännössä ratkaista vuorovaikutuskonflikteja ja ehkäistä ihmissuhdehaasteita ja samalla rakentaa toimivaa työyhteisöä. Sovittelussa saa hyviä työkaluja niin työelämään kuin koko elämän mittaisiin ihmissuhdetaitoihin.

Tornion kaupungilla hyviä kokemuksia työyhteisösovittelusta

— Meillä on hyviä kokemuksia työyhteisösovittelusta. Ihmisten välisessä toiminnassa ei voida välttyä ristiriidoilta ja työyhteisösovittelu on ollut tärkeä työkalu ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa silloin, kun tilanteessa on tarvittu ulkopuolista keskusteluttajaa. Vuorovaikutus on edellytys toimivalle yhteistyölle, eikä ristiriitatilanteet useinkaan ratkea itsekseen. Halusimme varmistaa toimintamallin jatkumisen kaupungin sisäisenä toimintana myös sen jälkeen, kun kaupungin työyhteisösovittelijat siirtyivät hyvinvointialueen palvelukseen. Lappialla oli tarjota meille työelämän tarpeisiin soveltuva työyhteisösovittelijoiden oppisopimuskoulutus, kertoo Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujala.

Ammattiopisto Lappiassa viime syksyllä käynnistyneeseen työyhteisösovittelijakoulutukseen osallistui henkilöitä Tornion, Pellon ja Kolarin kuntien eri toimialoilta sekä Meri-Lapin alueen terveydenhuollon palveluja tuottavista yksiköistä. Seuraava koulutus on jo haussa ja alkaa syyskuussa 2023.

— Ehdotus työyhteisösovittelijakoulutuksesta tuli meille Lappiaan työelämän aloitteesta. Meille on erittäin tärkeää, että pystymme reagoimaan työelämän koulutustarpeisiin. Työyhteisösovittelijakoulutus on toteutettu muuna ammatillisena koulutuksena ja koulutuksen sisällöt ja aikataulut on rakennettu työelämälähtöisesti, kertoo Lappian oppisopimuspalveluiden asiakkuuspäällikkö Mirja Anttila.

Työyhteisösovittelijakoulutuksen pääkouluttajana toimii Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, TkT, FM Pia Lappalainen yhteistyössä Lappian sosiaali- ja terveysalan opettajan, psykoterapeutti Satu Kujalan kanssa.

Tutustu Työyhteisösovittelijakoulutukseen

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö Ammattiopisto Lappia
Satu Kujala
opettaja, psykoterapeutti
sosiaali- ja terveysala
puh. 050 310 9470
satu.kujala(at)lappia.fi

Tornion kaupungin työyhteisösovittelumalli

Ari Pohjanen
työsuojeluvaltuutettu
puh. 040 190 3306
ari.pohjanen(at)tornio.fi

Oppisopimuskoulutus
Jenni Alaoja
asiakkuusvastaava
Ammattiopisto Lappia
Oppisopimuspalvelut
puh. 040 131 9297
jenni.alaoja(at)lappia.fi

Lisä- ja täydennyskoulutus Lappia-Koulutus Oy
Jari Iisakka
toimitusjohtaja
puh. 040 713 9305
lappia-koulutus(at)lappia.fi

Kirjoittaja