lähikuva kättelystä

Sidonnaisuudet

Kirjoittaja

Tällä sivulla esitetään kuntalain 84 §:n edellyttämät luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Koulutuskuntayhtymä Lappiassa ilmoitusvelvollisia ovat:

  • yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  • yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet
  • tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  • kuntayhtymän johtaja/rehtori, joka toimii myös yhtymähallituksen esittelijänä.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. 

Ota yhteyttä

Kuure Maarit

Hallintosihteeri
puh.+358503109367
Tietosuojavastaava, tietosuojavastaava(at)lappia.fi
Tornio, Urheilukatu 6