Terveydentilavaatimukset

Yleinen

Tutkintokohtaisilla terveydentilavaatimuksilla edistetään turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä.

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Hakijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi toimia.

Terveydentilavaatimukset koskevat Lappiassa seuraavia ammatillisena peruskoulutuksena järjestettäviä perustutkintoja:

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa toimimisen

Turvallisuusalan perustutkinto

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennut
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus

Logistiikka-alan perustutkinto

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • munuaissairaudet
 • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Hakijan tulee sähköisessä arvioida omaa ajankohtaista terveydentilaansa ja toimintakykyään suhteessa sen SORA –tutkinnon terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksiin, johon hän on hakeutumassa opiskelijaksi.

Lappia voi pyytää hakijalta hänen terveydentilaansa koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten. Tietoja voidaan pyytää milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana riippumatta hakijan omasta ilmoituksesta (Opetushallituksen määräys 27/011/2015).

Ota yhteyttä

Ammattiopisto Lappia
Hakupalvelut
Urheilukatu 6
95400 Tornio
Puh. 050 310 9385
haku(at)lappia.fi

Hakemukseen liittyvät mahdolliset liitteet voit toimittaa postitse tai turvasähköpostilla, joka mahdollistaa henkilötietojen ja salassa pidettävien tietojen sähköisen lähettämisen turvallisesti.

Kirjoittaja