Strategiarahoituksella edistetään digikyvykkyyttä, johtamisosaamista ja monikielistä koulutusta

Uutinen

Lappia on mukana kolmessa valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen verkostossa, joihin on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoitusta. Sisältöinä ovat ammatillisen koulutuksen järjestäjien Digikyvykkyyden kehittäminen, Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen ja Vierko – Vieraskielisen opetuksen kehittäminen ja kotimaisten kielten opetuksen tarjonnan ja laadun parantaminen ammatillisessa koulutuksessa. Laajojen verkostojen kehittämistyössä on mukana useita kymmeniä eri organisaatioita kussakin kehittämiskokonaisuudessa.

— Kaikissa kehittämiskokonaisuuksissa on verkoston yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä, mutta näiden lisäksi myös organisaatiokohtaista kehittämistä. Tavoitteena näille kaikille on konkreettiset toimenpiteet ja tulokset. Verkostossa kaikki verkostotoimijat, Lappia mukaan lukien, saavat ja jakavat tietoa, valmiita materiaaleja ja hyviä käytänteitä. Näin saavutamme valtakunnallisesti yhtenäisyyttä ja tehokkuutta kehittämiskohteissa, avaa Lappian hanketoiminnasta vastaava osaamispalvelujohtaja Tuomo Palokangas.

Lappiassa vastuut on jaettu kehittämiskokonaisuuksittain, joita koordinoi Lappian kehittämisasiantuntija Nina Mäki.

— Strategiarahoitusta saaneet kehittämiskokonaisuudet eivät varsinaisesti ole hankkeita vaan OKM:n erityisavustusta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Lappian taloushallinto koordinoi näiden kehittämiskokonaisuuksien talousseurantaa. Verkostoissa tuotettujen kehittämis- ja koulutuskokonaisuuksien tulee palvella pääsääntöisesti kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, niin kehittämistä aloittavia tahoja kuin pidemmälle kehitystyötä tehneitä, kertoo Nina Mäki.

Ammatillisen koulutuksen digikyvykkyyden kehittämiseen vahva panostus

Kehittämiskokonaisuudessa tuetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden pitkäjänteistä kehittymistä sekä jo tehtyjen kehittämistoimien tehokasta jalkauttamista pysyväksi osaksi oppilaitosten toimintaa. Keskeisenä tehtävänä on edistää laajan verkostohankkeen käynnistymistä ja vakiinnuttaa vuosina 2022 ja 2023 rahoitettujen oppimisanalytiikka-, kokonaisarkkitehtuuri-, digitaalisen osaamisen- ja tieto-osaamisen -hankkeissa tuotettuja toimintamalleja valtakunnallisesti. Lisäksi varmistetaan aiemmissa hankkeissa tuotettujen materiaalien ylläpitäminen ja päivittäminen, sekä toiminnan edellyttämän verkoston syntyminen ja jatkuvuus.

Digikyvykkyyden kehittämiskokonaisuus edistää tekoälyn ja digitalisaation mahdollisuuksien huomioimista koulutusjärjestelmän kehittämisessä. Tavoitteena on myös parantaa johtamista opetus- ja sivistyssektorilla ja uudistaa ammatillisen koulutuksen toiminnan ohjauksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

— Lappian tavoitteina ovat toimintamallien ja materiaalien jalkauttaminen ja hyödyntäminen. Lisäksi laaditaan Lappian digiohjelma sekä kehitetään verkostoa Lapin alueen nykyisen eAmis-verkoston toiminta huomioiden. Kehittämistyön lisäksi avustuksella katetaan ICT-kuluja muun muassa lisenssihankintoja, Nina Mäki kertoo Lappian toteutusosuudesta.

Digikyvykkyyden kehittämiskokonaisuuden päätoteuttaja on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Hankkeeseen osallistuu 88 koulutuksen järjestäjää. Lappiasta kehittämistyöhön osallistuvat Leena Hanni, Mikko Kari, Anne Tryyki. Lappian kokonaisbudjetti on 30 000 euroa.

Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen

Strapetsissa kehitetään koulutuksen johtamista, jotta toiminnan vaikuttavuus, tuloksellisuus ja laatu vahvistuvat. Johtamisen kehittäminen -kokonaisuudessa kehitetään johtamista opetus- ja sivistyssektorilla ja uudistetaan toiminnan ohjausta.

Lappian erityistoimissa ja tavoitteissa on neljä teemaa.
• Pedagogiikan ja verkostojen johtaminen
• Laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen
• Osaamisen ja henkilöstön johtaminen
• Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen

Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtamisen päätoteuttajana on Turun kaupunki ja mukana on 81 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Lappiasta kehittämiskokonaisuuksiin osallistuvat Tuomo Palokangas, Anne Tryyki, Leena Hanni ja Anu Rautiala. Lappian kokonaisbudjetti on 35 250 euroa.

Vierko – Vieraskielisen opetuksen kehittäminen ja kotimaisten kielten opetuksen tarjonnan ja laadun parantaminen ammatillisessa koulutuksessa

Vierko -kehittämis- ja koulutuskokonaisuudessa parannetaan sekä vieraskielisen että kotimaisten kielten opetuksen tarjontaa ja laatua koulutuksen järjestäjien yhteistyönä. Koulutuksen järjestäjät eivät vielä tunne tai hyödynnä monikielisen koulutuksen mahdollisuuksia täysimääräisesti.

Vierkossa tavoitteena on, että ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen vähenee ja valmistuneiden työllistyminen paranee. Englanninkielisten ammatillisten opintosisältöjen tarjontaa lisätään ja varmistetaan mahdollisuus kotimaisten kielten riittävään opiskeluun. Lisäksi uudistetaan koulutuksen tarjonta vastaamaan nykyistä paremmin työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin, vienti- ja teollisuusmaakuntien tarpeet huomioiden. Maahan muuttavan työvoiman kielitaidon turvaamiseksi molempien kotimaisten kielten koulutuksen ja kielitutkintojen tarjontaa ja laatua parannetaan.

Vierkossa tuotetaan englanninkieliset verkkomateriaalit pakollisiin yhteisiin tutkinnon osiin ja kartoitetaan vieraskielistä koulutustarjontaa ammatillisissa oppilaitoksissa. Lisäksi jaetaan hyviä käytänteitä tekoälyn hyödyntämisestä esimerkiksi kielitaidon kartoittamisessa ja kielitaidon oppimisen tukena. Vierkossa vahvistetaan myös samanaikaisohjauksen mallia ja sen hyödyntämistä. Kokonaisuudessa tuetaan ja perehdytetään monimuotoisia työyhteisöjä sekä selvitetään ja kuvataan opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA:n) nykytilaa Lappiassa. Henkilöstölle ja työpaikkaohjaajille järjestetään koulutusta.

Vierko-kehittämiskokonaisuuden päätoteuttaja on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, mukana on 62 osatoteuttajaa. Lappiasta kehittämistyöhön osallistuvat Sini Viinikka, Susanna Kouri ja Nina Mäki. Lappian kokonaisbudjetti on 42 500 euroa. Kehittämistyön lisäksi hankitaan palveluiden ostoina kielitaidontestauslisenssi ja sovelluskehitystyötä.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Mäki Nina

Kehittämisasiantuntija
puh.+358405969683
Hankekoordinointi
Tornio, Urheilukatu 6

Palokangas Tuomo

Osaamispalvelujohtaja
puh.+358503598406
Kehittämispalvelut
Tornio, Urheilukatu 6