Opiskelupolkuvalmennuksesta opiskelukuntoa tukevaa palvelua Lappian maahanmuuttajaopiskelijoille

Uutinen

Silta – siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla –hankkeessa kehitetään opiskelijan urapolkua aikuisten perusopetuksesta toiselle asteelle ja sitä kautta työelämään ja korkeakouluun. Tavoitteena on oppilaitosten yhteiskehittämisellä saada maahanmuuttajien polut oppilaitoksista toisiin ja työelämään sujuvammiksi sekä opiskelijan tukitoimet yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi.

Ammattiopisto Lappiassa hankkeen puitteissa maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille kehitetään ja tarjotaan kokonaisvaltaista opiskelukuntoa tukevaa palvelua .

— Kokemuksemme maahanmuuttajien kanssa työskentelystä osoittaa, että suomen kielen tuen lisäksi maahanmuuttajataustaiset opiskelijat tarvitsevat myös laaja-alaista tukea arjen ja elämänhallinnassa sekä myönteisen elämän- ja opiskelupolun rakentamisessa. Tähän tarpeeseen olemme ideoineet opiskelupolkuvalmennuksen kokonaisuuden. Siinä tarjoamme opiskelijalle tukea ja ohjausta erilaisissa haastavissa tilanteissa, kuten oppilaitoksen ja työpaikan arkeen sopeutumisessa, opintojen haasteissa, vuorovaikutuksessa, esiintymisessä, jännityksen hallinnassa, työelämä-jaksolle siirtymisessä ja työelämässä toimimisessa, kertoo projektipäällikkö Susanna Kouri.

Asiantuntijakumppanuudella yksiöllistä valmennusta opiskelijalle

Opiskelupolkuvalmentajana toimii työuravalmentaja ja toimintaterapeutti Katja Siurumaa Edicos Oy:stä. Silta-hanke on saanut kumppanikseen vahvan osaajan. Edicos Oy:n ja Silta-hankkeen moniammatillisella tiimillä pyritään tukemaan opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä sujuvaa polkua eteenpäin.

Siurumaa kertoo, että alkukartoituksen tarkoituksena on saada tietoa valmennettavan opiskelu- ja työkunnosta. Tietoa saadaan muun muassa valmennettavan sekä hänen lähipiirinsä tai verkostonsa haastatteluilla. Tiedonkeruussa käytetään myös toiminnallisia menetelmiä esimerkiksi elämänkarttaharjoitusta, jonka avulla valmennettava kertoo itsestään, elämäntilanteestaan ja vahvuuksistaan. Kartta toimii samalla tutustumisvälineenä valmennettavan kanssa.

Alkukartoituksen jälkeen valmistellaan ohjaussuunnitelma, joka sisältää valmennukselle asetut tavoitteet, sovitut menetelmät ja mietitään yhteistyötahot.

— Tavoitteet voivat olla esimerkiksi opiskelijan kiinnostuksen herättäminen omaan tilanteeseensa ja tulevaisuuden suunnitteluun. Myös elämän hallintaan liittyvien asioiden selvittely, kuten taloudellisten edellytysten ja muiden perustarpeiden turvaaminen on tärkeää. Menetelminä voidaan käyttää ratkaisukeskeisiä ja toiminnallisia toimintatapoja, kuten viranomaisten kanssa asioimisen tukeminen, toiminnalliset harjoitteet itsetuntemuksen lisäämiseen ja vuorovaikutukseen työyhteisössä sekä omien ajatusten ja toimintatapojen muuttamiseen. Lisäksi perehdytään yhdessä valmennettavan kanssa työpaikan suomalaiseen työkulttuuriin. Yhteistyötahot voivat olla esimerkiksi oppilaitoksen opettajat, ohjaajat tai sosiaalitoimiston asiantuntijat, kertoo Katja Siurumaa valmennuksen moniammatillisesta yhteistyöstä.

Yksilöllinen ohjaus toteutuu opintojen aikana esimerkiksi oppilaitoksessa, työelämäjaksoilla yrityksissä. Tavoitteena on helpottaa myös siirtymävaiheita toiseen oppilaitokseen tai työllistymiseen. Koko ajan käytetään sekä selkokielistä että kuvamateriaalia keskustelun ja ymmärtämisen tukena. Yksilöllisessä ohjauksessa on tärkeää tilannekohtainen vuorovaikutus, jonka esteenä voivat olla kulttuurilliset erot tai opiskeluvalmiuksien haasteet.

Työelämävalmentaja on valmennettavalle työelämäntulkki

Opiskelupolkuvalmentajan tehtävään kuuluu myös työyhteisön, opettajien ja ohjaajien perehdytys. Siurumaa kuvaa työelämän valmentajana oman roolinsa solmukohtien avaajaksi.

— Keskeisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä näille yhteistyötahoille opiskelijan elämäntilanteesta ja vahvuuksista. Pureudumme ohjauksessa käytettäviin toimintatapoihin, mietimme vaihtoehtoisia ohjaustapoja esimerkiksi opeteltavan työtehtävän pilkkomisen ja porrastamisen avulla. Työyhteisössä on myös erittäin tärkeää vahvuuksien ja yhdenvertaisuuden korostaminen. Valmennettava haluaa oppia ja tehdä työnsä hyvin vaikka se esimerkiksi kommunikaatiohaasteiden takia voi näyttäytyä muunlaisena toimintana. Työelämä-pelisäännöissä voi syntyä väärinkäsityksiä työkulttuurin ymmärtämisessä esimerkiksi työtehtävien ja -aikojen noudattamisessa. Väärinkäsityksiä selvitetään yhdessä lisäämällä kaikkien osapuolien tietoa tilanteesta ja työelämänpelisäännöistä selkokielisesti, toteaa Siurumaa.

Asiantuntijapalvelua tarjotaan paikan päällä Ammattiopisto Lappiassa, opiskelijan työelämässä oppimisen jaksolla, työpaikalla tai muussa ennakkoon sovitussa paikassa. Lappian maahanmuuttajaopiskelijat voivat osallistua valmennukseen helmi-joulukuun 2022 aikana ottamalla yhteyttä projektipäällikkö Susanna Kouriin. Valmennuksen sisältö ja aikataulu laaditaan opiskelijan tilanteen ja tarpeen mukaiseksi.

Opiskelupolkuvalmennuksessa opiskelijan saaman tuen lisäksi myös opettaja ja työelämäohjaaja saavat asiantuntijalta perehdytyksen ja materiaalia opiskelijan jatko-ohjauksen tueksi.

Silta – siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla -hankkeessa järjestetään koulutusta työpaikkaohjaajille maahanmuuttajien ohjaamiseen liittyen. Edellä mainittujen lisäksi hankkeessa toteutetaan verkostomaista yhteistoimintaa yritysten ja yhteisöjen kanssa, kehitetään maahanmuuttajaopiskelijoiden työelämäjaksojen tukitoimia, vahvistetaan suomen kielen taitoa ja tuetaan työllistymistä.

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia on Silta-hankkeen päätoteuttaja ja hankeyhteistyössä osatoteuttajina ovat Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, Peräpohjolan Opisto, Lapin ammattikorkeakoulu Oy ja Lapin yliopisto.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman ja ELY-keskuksen koordinoiman hankkeen toteutusaika on 1.4.2021 – 31.3.2023.

Kirjoittaja

Ota yhteyttä

Kouri Susanna

Tuntiopettaja (päätoiminen)
puh.+358405104137
Hius- ja kauneudenhoitoala
Kemi, Meripuistokatu 21