Lappian yhtymähallitus toimikaudella 2021 – 2025 aloitti toimintansa

Uutinen

Lappian yhtymähallitus toimikaudelle 2021 – 2025 kokoontui ensimmäiseen kokoukseen Tornioon 26.10.2021. Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimii torniolainen Outi Keinänen ja varapuheenjohtajana kemiläinen Jukka Korhonen. Yhtymähallituksen jäseninä jatkavat Torniosta Olavi Stoor, Kemistä Kalle Helske sekä Pellosta Risto Kuusijärvi. Uusina hallitustyöskentelyn aloittavat Torniosta Jari Hast, Kemistä Albana Mustafi, Keminmaasta Aila-Kaija Hjulberg, Muoniosta Katariina Holck, Simosta Tiina Puotiniemi sekä Ylitorniolta Ville Impiö. Yhtymähallituksen kokouspiiriin kuuluvat myös yhtymävaltuuston puheenjohtaja Raimo Puikko ja varapuheenjohtaja Jouni Myllyneva.

Uuden yhtymähallituksen perehdytys Lappian toimintaan

Jokaisessa Lappian yhtymähallituksen kokouksessa keskustellaan ajankohtaisista asioista johdon katsauksessa. Uuden kauden hallituksen ensimmäisessä kokouksessa johdon katsaus käsitteli ajankohtaista tietoa koronatilanteesta ja sen hallinnasta, Lappian toiminnan arvioinneista erilaisin kyselyin ja tutkimuksin, katsaus kehitystyön alla oleviin teemoihin sekä suunnitelma luottamushenkilöiden koulutuksesta ja perehdytyksestä.

– Ensimmäisen kokouksen perehdytyskokonaisuudessa käsiteltiin Lappiaa yleisesti, strategiaa, sääntelyä ja säännöstöhierarkiaa, johtamisjärjestelmää, toimintamallia, opetuksen järjestämistä ja pedagogista toimintamallia sekä taloutta. Seuraavaksi teemat jatkuvat talousarvio-seminaarissa ja esittelyssä tässä yhteydessä on myös konserninäkökulma sekä toiminta- ja arviointijärjestelmä. Perehtyminen Lappian toimintaan jatkuu muun muassa kokoustamalla Lappian eri toimipisteissä sekä Suomen Kuntaliiton ja FCG Finnish Consulting Groupin toteuttamalla koulutuskokonaisuudella ammatillisen koulutuksenjärjestäjien luottamushenkilöille ja hallitusten jäsenille, kertoo kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Lilja.

Lappian talous ennakoidulla tasolla poikkeusolojen siirtymävaiheessa

Koulutuskuntayhtymän toimintatuotot kasvoivat edellisen tilikauden elokuun lopun tilanteeseen nähden ja vastaava kehitys jatkui syyskuussa. Kokonaisuutena tuottojen kehitys on jäänyt kuitenkin hieman talousarviotavoitteesta.

Valtionosuudessa ammatillisen koulutuksen laskennallisen rahoituksen osuus kasvoi elokuussa noin 300 000 euroa ja harkinnanvaraisten tuloutus noin 100 000 euroa. Lisäksi poikkeusolojen vaikutusten saamiseen on saatu rahoitusta (ns. koronarahaa) vuodelle 2021 yhteensä 180 000 euroa, jossa on huomattava lasku, koska vuonna 2020 rahoitusta saatiin 550 000 euroa. Strategiarahoitus on myös laskenut edellisen vuoden vastaavaan.

Toimintamenot ovat kasvaneet vuoden 2020 verrattuna. Huomattavin kasvu on henkilöstömenoissa, mikä johtuu harkinnanvaraisen rahoituksen edellyttämästä velvoitteesta lisätä henkilöstöresursseja. Kasvu kuitenkin alittaa elokuussa talousaviossa ennakoidun kehityksen. Henkilöstömenojen nousu laskee yhtymän tulosta.

Muut kustannukset ovat kasvaneen toiminnan vähitellen normalisoituessa poikkeusolojen jälkeen. Kuntayhtymän tulos on elokuussa noin 680 000 euroa tappiollinen, mutta kuitenkin talousarviossa ennakoitua yli 300 000 eroa parempi.

Tilikaudelle 2021 varatut yhtymän investointimäärärahat ovat riittävät. Lappian maksuvalmis on vahva ja kuntayhtymä on velaton.

Talousarvion 2022 valmistelussa valtiontaloudesta johtuvia muutospaineita

Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen uudistus on uudelleen lausunnolla ja tulisi voimaan vuoden 2022 alussa. Rahoitusjärjestelmä kokonaisuutena kehittyy edelleen hajanaisemmaksi.

Valtionosuuden laskennallinen rahoitus jakautuu jatkossakin siten, että
perusrahoitusosuus on 70 prosenttia, suoritusrahoitusosuus 20 prosenttia ja
vaikuttavuusrahoitusosuus 10 prosenttia. Opiskelija- ja työelämä-palautteiden kerääminen on tullut käyttöön ja työelämän osalta vaikutukset rahoitukseen tulevat voimaan tilikauden 2023 alusta. Oppivelvollisuuden laajentumiseen kytkeytynyt maksuttomuus on tullut käyttöön tilikauden 2021 alusta. Siitä aiheutuva rahoituksen kattavuus voidaan todentaa käytännössä vasta 2024, kun kustannusseurantatietoa on saatu ja muutos kokonaisuudessaan on otettu vastaan.

– Kokonaisuutena Lappian valtionosuusrahoitukseen voidaan ennakoida kasvua. Perusteina ovat oppivelvollisuuden laajennukseen kohdentuva kustannusten ja rahoituksen kasvu sekä valtionosuuden mahdolliset indeksikorotukset. Alustavien laskelmien mukaan rahoitusasetusmuutos ei olisi Lappialle laskeva ja osuutemme rahoittajan suoritetilastoissa on ollut lievästi positiivinen. Haasteet ja riskit liittyvät rahoituksen perusteena olevien opiskelijamäärien saavuttamiseen, kertoo talousjohtaja Juha Kallo.

Koronaepidemialla on ollut merkittävä vaikutus toimintoihin ja talouteen. Talousarviovuotta 2022 ja suunnitelmavuosia valmistellaan ns. uuteen normaaliin, jossa pyritään huomioimaan löydettyjä uusia hyviä käytänteitä. Talousarviovalmistelun perustana on Lappian vahva tase, hyvä maksuvalmius sekä velattomuus, mutta samalla valmistelussa tunnistetaan
haasteet kannattavuudessa.

Lappian kiinteistö- ja rakennustoimikunnan kokoonpano

Yhtymähallitus nimesi Lappian kiinteistö- ja rakennustoimikunnan jäsenet: Markus Kannala, Jussi Korpi, Mika Grönvall ja Raimo Puikko, joka toimii puheenjohtajana.

Lappian ammattiopintosäätiön kokoonpano

Lappiaan liittyy Lappian ammattiopintosäätiö. Säätiöllä on käynnissä 61. toimintavuosi. Säätiön tarkoituksena on apurahoja jakamalla turvata ammatillisen koulunsa säätiön toimialueen ammatillisissa laitoksissa aloittaneiden varattomien opiskelijoiden opintojen välitön jatkuminen. Säätiön toimialueena on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian omistajakunnat.

Yhtymähallitus nimesi Lappian ammattiopintosäätiöön: yhtymähallituksen puheenjohtaja Outi Keinäsen, koulutuskuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Liljan ja talousjohtaja Juha Kallon tai heidän varahenkilöt.

Lappian monijäsenisen toimielimen kokoonpano

Monijäsenisessä toimielimessä tulee olla koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Toimielimen tehtävänä on päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä

Yhtymähallitus nimesi monijäsenisen toimielimen ajalle 1.1.2022 – 31.12.2024 ja jäseniksi: työelämän edustaja Maria Rääpysjärvi Tornion kaupunki, opettajajäsen Merja Liuski, erityisopettaja, varalla Sinikka Kulmuni erityisopettaja, opiskelijahuollon edustajat Petri Sakko kuraattori ja Kaisu Liiten opinto-ohjaaja, varalla Marja-Riitta Mäläskä opinto-ohjaaja sekä koulutuksen järjestäjän edustaja Antti Päivärinta osaamispalvelujohtaja, varalla Sanna Laihinen osaamispalvelujohtaja, opiskelijoiden edustaja opiskelijakunnan puheenjohtaja, varalla varapuheenjohtaja.

Monijäsenisen toimielimen puheenjohtajaksi nimettiin osaamispalvelujohtaja Antti Päivärinta.

Louen uuden lampolan urakat toteuttavat IP-Heikkilä Oy, LVI-Vanhatalo Oy ja Sähköasennus Kivilompolo Oy

Maa- ja metsätalousministeriö on 26.3.2020 päätöksellään valinnut Pelson karjan eli suomen- ja kainuunharmaslampaiden sekä pohjoissuomenkarjan (PSK) eli lapinlehmien uudeksi sijoituspaikaksi Ammattiopisto Lappian Louen opetusmaatilan Tervolassa. Siirtoja varten on ministeriössä perustettu hanke, joka toteutetaan vuosien 2021 – 2022 aikana.

Lampolan pääurakoitsijaksi sekä rakennusurakoitsijaksi valittiin IP-Heikkilä Oy. Lampolan LVI-urakan toteuttajaksi valittiin LVI-Vanhatalo Oy. Lampolan sähköurakan toteuttaa Sähköasennus Kivilompolo Oy.

Lampaiden siirto Louelle tapahtuu alustavan aikataulun mukaan elo-syyskuussa 2022.

Riekkola Infra Oy rakentaa Kuntouttavan Arktisen puutarhan Louelle

Luontokohtaamo EAKR -hankkeen yhtenä osana rakennetaan Louelle Lappian Maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskukseen Kuntouttava Arktinen puutarha.

Luontokohtaamo-hankkeen tavoitteena on rakentaa tai kehittää opetuksessa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä hyödynnettäviä uusia oppimisympäristöjä Louelle tukemaan erityisesti luonnontuote-, luonnonvara-, elintarvike-, hoito-, puutarha- ja matkailualojen (Green Care) sekä kiertotalouden opetusta. Uusiin alueisiin kuuluu sekä ulko- että sisätiloja. Lisäksi hankkeen tavoitteena on ehkäistä ihmisten vieraantumista luonnosta ja rakentaa kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa.

Hankkeessa rakennetaan kahdeksan innovaatio-, oppimis- ja kehittämisympäristöä: Kuntouttava arktinen puutarha -Hoitava puutarha, Pohjoissuomalainen humalakoeviljelyalue, Kotieläinpiha, Pakurimetsän pitkospuut, Lammas-/ poroaitaus, Mehiläistarha, Metsähuone sekä Pieneläinhuone.

Riekkola Infra Oy:n toteuttaman kokonaisurakan hinta on 126 115 euroa. Rakentaminen toteutetaan hankerahoituksella ja hankeisiin varatulla omarahoitusosuudella.

Ota yhteyttä

Virpi Lilja
kuntayhtymän johtaja/rehtori
puh. 040 537 0860
virpi.lilja(at)lappia.fi

Juha Kallo
talousjohtaja
puh. 050 427 6437
juha.kallo(at)lappia.fi

Kirjoittaja