Lappian yhtymähallitus – Kokousuutisointi 29.3.2022

Uutinen

Lappian haasteellisen tilikauden 2021 ennakointi onnistui

Tilikaudelle 2021 rahoituksen ennakointi onnistui muutostekijöistä huolimatta varsin hyvin. Kuntayhtymän tilikauden tulos on 1,1 milj. euroa tappiollinen. Kuntayhtymän toimintatuotot kasvoivat edelliseen tilikauteen nähden 207 004 euroa. Toisaalta toimintamenoissa tapahtui kokonaisuutena merkittävää kasvua edelliseen tilikauteen yhteensä 2,1 milj. euroa. Henkilöstömenoihin ennakoitiin kasvua johtuen muun muassa harkinnanvaraisten rahoitusten ehdoista ja kasvua tapahtuikin 1,2 milj. euroa edelliseen tilikauteen.

— Pandemian vaikutuksesta toimintakulut putosivat tilikaudella 2020. Kustannusten ennakoitiin lähtevän kohoamaan toiminnan normalisoituessa ja tämä osittain tapahtuikin tilikauden 2021 edetessä, summaa talousjohtaja Juha Kallo tilinpäätöksen toteutumista.

Yhtymähallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja lähettää sen jäsenkunnille tiedoksi. Yhtymävaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 24.5.2022.

Lappian hankesalkun keskiössä vastuullisen ja kestävän ammatillisen koulutuksen edistäminen

Lappiassa käynnissä olevien, ulkopuolisella rahoituksella toteutettavaksi suunniteltujen hankkeiden arvo vuonna 2022 on noin 4,4 milj. euroa.

— Lappian hanketoiminnan keskiössä vuonna 2022 ovat ohjaustoiminnan kehittäminen, muun muassa uraohjaus, siirtymävaiheet, työhön ja jatko-opintoihin sijoittuminen, osatyökykyisten osaamisen vahvistaminen, maahanmuuttajien koulutuspolut. Lappiassa on vahvaa kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaamista ja tavoitteenamme on edelleen edistää vastuullista ja kestävää ammatillista koulutusta, kiertotaloutta sekä vaihtoehtoisten voimanlähteiden hyödyntämistä. Aluekehityksessä olemme mukana vahvistamassa alueen elinvoimaisuutta ja työllisyyttä sekä teemme vahvaa yhteistyötä työllisyyden kuntakokeiluun liittyvässä kehittämisessä, kertoo Lappian hanketoiminnasta vastaava osaamispalvelujohtaja Anne Tryyki.

Lappian henkilöstömäärässä hieman kasvua – Lappialaiset voivat aiempaa paremmin

Kuntayhtymän palveluksessa oli 31.12.2021 yhteensä 351 päätoimista ja 13 sivutoimista henkilöä. Kasvua edellisvuoteen henkilöstömäärässä oli 14 ja sivutoimisten määrä on pysynyt samana.

Päätoimisen henkilöstön keski-ikä 31.12.2021 oli 50,3 vuotta, mikä on sama kuin edellisvuonna. Henkilöstöstä naisia oli 59 prosenttia ja miehiä 41 prosenttia, joissa on edellisvuoteen 2 prosenttiyksikön kasvu naisten osuudessa.

Vakinaisen henkilöstön tulovaihtuvuus on ollut 20 henkilöä, mikä kasvoi edellisvuodesta 4 henkilöllä. Organisaation sisällä toiseen vakinaiseen tehtävään vaihtaneita oli 3. Eläkkeelle on siirtynyt 5 henkilöä ja muusta syystä päättyneitä vakinaisia palvelussuhteita oli 9. Vuonna 2020 eläköityi 12 henkilöä.

Päätoimisen henkilöstön sairauspoissaolopäiviä oli vuonna 2021 yhteensä 2663 kalenteripäivää, jossa oli laskua edellisvuoteen noin 1100 päivää. Sairauslomapäiviä oli keskimäärin 8,27 kalenteripäivää/ henkilötyövuosi, joissa huomattava lasku edellisvuoden 12,54 päivää/henkilötyövuosi.

Kuntayhtymän henkilöstökulut vuonna 2021 olivat yhteensä noin 18,9 milj. euroa, jossa oli kasvua 1,2 milj. euroa edelliseen tilikauteen.

Louen pihattonavetan peruskorjauksen pääurakan toteuttaa YIT Suomi Oy

Pihattonavetan peruskorjaus liittyy pohjoissuomenalkuperäiskarjan eli lapinlehmien siirtämiseen Louen opetusmaatilalle Pelson vankilamaatilalta vuoden 2022 aikana. Urakka koostuu rakennus-, LVI- ja sähköurakoista ja rakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana. Pääurakoitsijaksi valitun YIT Suomi Oy:n kokonaishinta on 409 700 euroa. LVI-urakkaosuuden toteuttaa LVI-Vanhatalo Oy kokonaishintaan 81 980 euroa ja sähköurakasta vastaa Sähköasennus Kivilompolo Oy kokonaishintaan 63 401 euroa.

Kuntayhtymän kiinteistöpalvelut toimii kohteen rakennuttajana. Peruskorjaus toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön myöntämällä erityisavustuksella tilikausien 2021 – 2022 aikana. Toteutusta ja sen aikataulua on suunniteltu yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja ELY-keskuksen kanssa ja siihen on osallistunut myös AVI:n asiantuntijoita.

Opetusmaatilan uuden lampolan ja peruskorjattavan pihattonavetan tarpeistohankintoja

Louen opetusmaatilan uuteen lampolaan hankitaan kameravalvonta, kalusteet toimisto- ja taukotilaan, karitsakarsinat, karsina-aidat ja portit, ruokintakaukalot ja päädyt sekä väkirehusiilot. Pihattonavettaan hankitaan uusi lypsyrobotti asennettuna, uusi tilatankki sekä lantaritilän puhdistusrobotteja 2 kpl, hapanjuottoasema vasikoille ja uusi kiinteä apemixeri ruokintaan. Hankintaan sisältyvät myös harjatuuletus ikkunan automatiikan kunnostus, lantaraapan koneiston uusiminen, älyportit talvilaidunnusalueelle, väkirehusiilo ja spiraalit robotille.

Hankintoihin on varattu yhteensä 384 040 euroa. Hankinnat tehdään maa- ja metsätalousministeriön myöntämällä erityisavustuksella tilikausien 2021 – 2022 aikana.

Muonion toimipaikan sähkö- ja lumoalojen opetusympäristöjen urakoitsijat valittu

Muonion toimipaikan sähkö- ja lumoalojen opetusympäristön uudistamisesta on tehty tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Urakkakilpailutus koostui rakennus-, LVI- ja sähköurakoista, joiden toteutuksessa rakennusurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana. Pääurakoitsijaksi on valittu S & T Sieppi Oy. kanssa. Pääurakan hinta on 248 000 euroa. LVI-urakan toteuttaa LVI-Vanhatalo Oy. LVI-urakan osuus on 123 890 euroa. Sähköurakasta vastaa Levin Sähkö Oy urakkahintaan 49 600 euroa.

Lappia hakee jäsenkunnilta osallistumista NY-toiminnan rahoitukseen

Lappian strategiassa on yhtenä avainprosessina yrittäjyyskasvatus. Lappia edistää yrittäjyyttä monin tavoin ja on mm. osatoteuttajana maakunnallisessa yrittäjyyskasvatushankkeessa. Lappiaan on syksyllä 2021 alkaen yrittäjyysasiantuntijan, joka vetää NY-aluekonttoria Meri-Lapissa. Yrittäjyysasiantuntijan tehtäviin kuuluu palvella Lappian omistajakuntien kouluja opastamalla niiden opettajia NY-toimintaan. NY-toiminnan kautta on mahdollista saada myös monenlaista opetusmateriaalia ja toimintamalleja varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle saakka, ilman erillisiä kustannuksia.

Lappian omistajakuntien alueella tehtävän NY-toiminnan kokonaiskustannus noin 90 000 euroa. Tällä hetkellä Lappia saa rahoitusta valtakunnallisen NY:n kautta 10 000 euroa kuluvalle vuodelle ja lopuista kustannuksista vastaa Lappia. Valtakunnallisesti NY-toiminnassa on linjattu, että toiminnan vakiinnuttamisen kannalta rahoituspohjassa tulisi kuntarahoituksen osuus olla 30 % eli 27 000 euroa. Lappian kaikkien omistajakuntien ja -kaupunkien vuotuinen maksuosuus olisi 1.1.2023 alkaen: Kemi 8 050,65 €, Keminmaa 3 776,49 €, Muonio 1 120,82 €, Pello 899,16 €, Simo 1 325,74 €, Tervola 1 334,11 €, Tornio 9 334,57 €, Ylitornio 1 158,46 €.

Yhtymähallitus pyytää jäsenkunnilta myönteistä päätöstä NY-toiminnan toteuttamiseen.

Lappian yhtymävaltuustoon Simon kunnan edustajaksi Kaisa Vääräkangas

Simon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.2.2022 valinnut Hanna Tikan tilalle uudeksi jäseneksi Lappian yhtymävaltuustoon Kaisa Vääräkankaan. Tikka on eronnut luottamustehtävistä ottaessaan vastaan rehtori-sivistystoimenjohtajan viran Simon kunnassa.

Author

Ota yhteyttä

Lilja Virpi

Kuntayhtymäjohtaja / rehtori
puh.+358405370860
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6

Kallo Juha

Talousjohtaja
puh.+358504276437
Hallintopalvelut
Tornio, Urheilukatu 6