Lappia-Koulutus Oy on rekisteröinyt tavaramerkin ja lanseeraa @kiertotalouskortin

Uutinen

Lappia-Koulutus Oy on kehittänyt ja rekisteröinyt tavaramerkin @kiertotalouskortin koulutuskokonaisuudelle, jonka keskeisinä sisältöinä ovat muun muassa kestävästi hyödynnettävät raaka-aineet ja tuotanto, logistiikka- ja materiaalivirrat, kierrätys- ja resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki.

Lappian ja Lappia-Koulutus Oy:n tulevien vuosien strategioiden ja toiminnan vahvana teemana on bio- ja kiertotalous sekä kestävä kehitys. Kestävä toiminta näkyy Lappia konsernissa arkisena toimintana. Koulutussisällöistä ja -toteutuksista kiertotalous- ja kestävyysosaaminen siirtyy työelämään uusien osaajien myötä ja tuottaa lisäarvoa työnantajille laatu- ja vetovoimatekijänä.

Lappia-Koulutus Oy:n on toteuttanut kiertotalouskoulutuksia muun muassa työvoimakoulutuksena Bio- ja kiertotaloutta korkeasti koulutetuille. Lisäksi kiertotalous on vahvasti mukana myös muissa Lappia-Koulutus Oy:n järjestämissä koulutuksissa.

Mikä @kiertotalouskortti?

@kiertotalouskortti on Lappia-Koulutus Oy:n kehittämä ja rekisteröimä tavaramerkki koulutuskokonaisuudelle, jonka suorittanut osaa hyödyntää saatua tietoa ja koulutuksessa annettavien esimerkkien kautta pystyy soveltamaan kiertotalouden periaatteita omaan työhön. Koulutuskokonaisuus on kestoltaan yhden päivän mittainen ja se voidaan toteuttaa joko lähi- tai verkkokoulutuksena.

Lappia-Koulutus Oy:n logolle suunniteltu kiertotalouskortin malli Matti Sakari Meikälaine-Virtanen.
Jokainen koulutuksen käynyt saa @kiertotalouskortin ja todistuksen koulutuksesta.


Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu yksittäisille henkilöille ja yhteisöiden sekä yrityksien työntekijöille. @kiertotalouskortin keskeisinä sisältöinä ovat muun muassa kestävästi hyödynnettävät raaka-aineet ja tuotanto, logistiikka- ja materiaalivirrat, kierrätys- ja resurssitehokkuus ja hiilijalanjälki.

Ensimmäiset @kiertotalouskortti -koulutukset käynnistyvät ensi syksynä.

— Koulutuskokonaisuudessa ovat keskeisessä roolissa myös toimintaympäristö ja kiertotalous osana kestävää kehitystä. Koulutussisältöä voidaan painottaa toimialakohtaisesti, jotta koulutukseen osallistuvien työhön saadaan uusia kestävämpiä ratkaisumalleja esimerkkien kautta, Lappia-Koulutus Oy:n toimitusjohtaja Katja Jaako-Körkkö toteaa.

Syksyllä 2020 toteutetusta työvoimakoulutuksesta Bio- ja kiertotaloutta korkeasti koulutetuille saatiin hyvää kokemusta monipuolisen koulutuskokonaisuuden rakentamisesta.

— Korkeasti koulutetuille suunnatun Bio-ja kiertotalouskoulutuksen sisältö osoittautui erittäin toimivaksi kokonaisuudeksi. Koulutusmoduuleissa perehdyttiin bio- ja kiertotalouden perusteisiin, teknisiin ratkaisuihin ja tuotantoprosesseihin. Kymmenestä osallistujasta puolet työllistyi kurssin aikana tai sen jälkeen. Koulutuksen sisältö ja kouluttajina toimineet asiantuntijat saivat kiitettävää palautetta, kertoo vastuukouluttaja Tommi Lepojärvi.

Kiertotalous on tulevaisuuden taito

Kiertotalous on laaja käsite, joka usein kytketään ensimmäisenä kierrätykseen. Kiertotaloudessa on tämän lisäksi kuitenkin kyse laajasta kokonaisuudesta, kuten kestävistä valinnoista, työtavoista, tuotteiden elinkaaresta, prosesseita, kuljetuksista, monista arjen asioista aina uusiin liiketoimintamalleihin.

— On sanottu, että kiertotalous on uusi markkinatalous. Siinä kannattaa olla mukana! Uusi @kiertotalouskortti antaa työkalun keskittyä juuri kiertotalousosaamiseen ja yrityksille mahdollisuuden osoittaa kehittymistä ja konkreettisia toimia kohti kestävyyttä. Tätä tavoittelevat myös Lappia ja Lappia-Koulutus Oy strategioidensa mukaisesti kouluttamalla myös oman henkilöstönsä. Jään jännityksellä odottamaan, miten kiertotalousosaamisen vahvistaminen muuttaa toimintaamme, puhettamme ja asenteitamme, kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Lilja pohtii kiertotalouden sisältöjä ja merkitystä.

Kiertotalous on arjen toimintaa esimerkiksi Lappian ravintola Pikantissa, jossa mitataan ja seurataan ruokahävikkiä.

Yrityksillä vahva tahtotila bio- ja kiertotalouden edistämiseen

Lappia ja Lappia-Koulutus Oy tekevät laaja-alaista yhteistyötä muun muassa Pohjaset Oy:n kanssa, joka tuottaa asiakkailleen räätälöityjä kierrätyspalveluja, -palvelukokonaisuuksia ja -tuotteita sekä innovoi yhteistyössä asiakkaidensa kanssa asiakastarpeeseen perustuvia uusia kierrätysratkaisuja.

Pohjaset Oy:n myyntijohtaja Raimo Pohjanen on mukana Lappian ammatillisissa ohjausryhmissä sekä Lappia-Koulutus Oy:n hallituksessa, joissa tahtotila bio- ja kiertotalouden edistämiseen on yhteneväinen esimerkiksi Pohjaset Oy:n kanssa.

— Kiertotalous on vahvasti osa Pohjaset Oy:n toimintaa omana kierrätyspalvelujen liiketoimintayksikkönä, joka tukee toiminnallaan meidän muita yksiköitä. Sen kautta pystymme muun muassa logistiikassa hyödyntämään järkeviä, kustannustehokkaita ja ympäristöä säästäviä kuljetusreittejä. Bioenergia yksikössämme tuotamme palveluita, että kierrätettävät materiaalit saadaan muutettua hyödynnettäviksi, Pohjaset Oy:n myyntijohtaja Raimo Pohjanen summaa yrityksen kierrätysliiketoimintaa.

Pohjaset Oy:llä on kokemusta erilaisista hyödynnettävistä materiaaleista ja vuodesta 1998 lähtien. Yrityksen kierrätysliiketoiminnan keskuksen Tornion Ekoaseman kentät on rakennettu muun muassa tuhkaa ja betonimursketta hyödyntäen. Ekoasema ottaa vastaan lähinnä teollisuudesta ja yrityksistä, mutta osin myös yksityisiltä asiakkailta tulevaa puu- ja betonijätettä sekä metallia.

Puupohjainen jäte hyödynnetään Tornion Ekoasemalla kierrätysraaka-aineena edelleen erilaisina hakkeina.

— Kiertotalous on kasvava ja tärkeä osa liiketoimintaamme ja sopii arvoihimme. Kehitysjohtaja Kari Poikela johtaa ja kehittää kierrätysliiketoimintaamme. Tutkimme koko ajan uusien materiaalien hyödyntämistä. Materiaalien tutkimiseen tarvitsemme osaavia henkilöitä tekemään työtä aivan lajittelusta lähtien. Olemme investoineet myös koneisiin ja laitteisiin, koska uskomme saavamme tästä lisää kasvua liiketoimintaamme, Raimo Pohjanen kertoo.

Ammattiopisto Lappia ja Pohjaset Oy ovat tehneet ekoasemaan liittyvää oppimisympäristöyhteistyötä, jossa on toteutettu muun muassa ekoasemalla kuvattuja koulutusvideoita Kemin osaava verkosto –hankkeen sisältöinä.

Hankkeesta tukea kiertotalousosaamisen

Lappia on vahvasti mukana myös Lapin teollinen kiertotalous 2.0 –hankkeessa yhteistyössä Kemin Digipolis Oy:n ja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Kemin Kiertotalouskeskuksen verkostot ja yritysyhteistyö näkyvät vahvasti myös hanketoiminnassa.

— Lappian vastuualueena hankkeessa on bio- ja kiertotalouden entistä parempi hyödyntäminen ammatillisen koulutuksen eri osaamisaloilla. Tätä työtä tukevat vahvasti Lappia-Koulutus Oy:n Kiertotalouskortin avainteemat esimerkiksi teollisuuden sivuvirtojen käsittelyssä, jotka ovat keskeisiä muun muassa Pohjaset Oy:n kierrätyspalveluihin tulevien raaka-ainevirtojen hyödyntämisessä, kertoo Lappian projektipäällikkö Tommi Lepojärvi.

Kirjoittaja