Hankeyhteistyöllä tukea maahanmuuttaneiden opintoihin ja työllistymiseen

Uutinen

Silta – siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla -hanke käynnistettiin huhtikuussa vuonna 2021. Hankkeen keskiössä on ollut maahanmuuttaneiden tukeminen siirtymien eri vaiheissa: opintoihin hakeutumisessa ja aloittamisessa, työllistymisessä ja suomen kielen oppimisessa. Hanketoimet ovat edistäneet maahanmuuttaneiden opintojen etenemistä, ammatillista ja kielellistä kehittymistä, työelämäyhteyksiä ja työllistymistä sekä kotoutumista. Ammattiopisto Lappian yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, Peräpohjolan Opisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto.

Silta–hankkeessa luotiin oppilaitosten yhteiskehittämisellä uudentyyppisiä siirtymävaiheen ja kielenoppimisen tukitoimia aikuisten perusopetuksesta toiselle asteelle ja sitä kautta
korkeakouluun ja työelämään. Aikuisten perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten välisessä yhteistyössä tuettiin ammatinvalintaa, kielen oppimista ja opiskeluvalmiuksia järjestämällä oppilaitosvierailuja ja ohjattuja tutustumisjaksoja. Lisäksi kehitettiin opiskelijavalinnan prosessia, selkiytettiin alakohtaisia kielitaitovaatimuksia ja mahdollistettiin alakohtaisen ammattikielen harjoittelua ennen opintojen aloitusta. Toisella asteella kehitettiin suomi toisena kielenä opetusta ja kielen oppimisen tukitoimia, jotka mahdollistavat suomen kielen taidon kehittymisen ammatillisen osaamisen vahvistumisen rinnalla. Hankkeessa jatkettiin robottiavusteisen suomen kielen opetusmenetelmän kehittämistä luomalla erityisesti ammatilliseen koulutukseen soveltuvaa sisältöä. Hankkeessa ohjaus ja tuki on toteutettu samanaikaisohjauksen periaatteella. Hankkeessa saadut kokemukset mallinnettiin luomalla toisen asteen toimijoiden käyttöön samanaikaisohjauksen malli. Mallin pohjana on yhteistyöhön ja luottamukseen perustuva moniammatillinen työ, jossa eri alojen ammattilaiset toimivat yhteistyössä opiskelijan parhaaksi.

— Saimme hankkeessa onnistuneita kokemuksia samanaikaisohjauksesta ja tätä toimintatapaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen. Samanaikaisohjaus kokoaa opiskelijan etenemisen kannalta keskeiset toimijat yhteen ja mahdollistaa asioiden käsittelyn jopa yhden tapaamisen periaatteella. Käytännöt on mallinnettu ja ne ovat kaikkien hyödynnettävissä omaan organisaatioon sopivalla tavalla, kertoo projektipäällikkö Susanna Kouri.

Hankeverkostoon kuuluneet korkeakoulut kehittivät tukitoimia opintojen eri vaiheisiin. Ammattikorkeakoulun hanketoimilla pääpainopiste oli korkeakouluopintojen aloituksesta opintojen päättymiseen, kun taas yliopistolla keskityttiin enemmän integroitumiseen liittyviin toimiin sekä työllistymiseen. Korkeakouluissa kehitettiin esimerkiksi mentorointia järjestämällä kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissa opiskeleville suunnattu mentorointiohjelma, jossa tuettiin opiskelijoita osaamisen tunnistamisessa ja työnhakutaidoissa. Lisäksi laadittiin kv-opiskelijoiden ja vieraskielisten opiskelijoiden ohjaamisen tukimateriaalia.

— Toteuttamamme mentorointiohjelma sai todella positiivista palautetta osallistujilta. He kokivat saaneensa vahvistusta oman osaamisen tunnistamiseen ja sen sanoittamiseen, mutta myös työnhakutaitoihin liittyvää osaamista, kuten CV:n päivittämistä ja työhakuilmoitusten lukemistaitoa. Useimmalle kaikista paras anti oli kuitenkin vertaistuki, eli toisten samassa tilanteessa olevien tarinat ja kertomukset omista kokemuksistaan esimerkiksi työnhaussa. Ohjelmalle toivottiin opiskelijoiden puolelta jatkumoa. Tätä tukemaan laadittiin mentoroinnin työkirja sekä suomeksi että englanniksi.” kertoo Lapin yliopiston projektikoordinaattori Outi Kugapi.

Kaikkiin hankkeen tuloksiin ja tuotoksiin voi perehtyä tarkemmin hankkeen verkkosivuilla.

Hankkeella on ollut vaikuttavuutta oppilaitosten arjessa. Opetus- ja ohjaushenkilöstölle on järjestetty monipuolisesti koulutusta ja ohjausta selkeän suomen kielen käyttämiseen ohjaus ja opetustilanteissa, selkeäkielisen materiaalien tuottamiseen sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, korkeakoulutukseen ohjautumiseen, tutkinnon suorittamiseen sekä työllistymiseen suomalaisille työmarkkinoille. Yrittäjiä ja työelämäedustajia on tuettu maahanmuuttajataustaisen henkilön ohjauksessa. Työpaikkaohjaajille on järjestetty koulutusta ja yrityksille on tuotettu tietopaketti kansainvälisten osaajien rekrytoinnin ja sujuvan oppilaitosyhteistyön tueksi.

— Hankkeen avulla löysimme kehittämiskohteita ja saimme tarkennettua koko oppilaitoksen toimintatapoja ja linjauksia muun muassa maahanmuuttajaopiskelijoiden opiskelijavalinnoissa ja ohjauksessa. Lisäksi hanke toi konkreettisia työkaluja ja toimintatapoja aloille vieraskielisten opiskelijoiden opetukseen. Hankkeen aikana näitä toimintatapoja saatiin pilotoitua ja kehitettyä niin, että niistä tuli olennainen osa maahanmuuttajaopiskelijoiden opetusta, kertoo Lappian osaamispalvelujohtaja Anne Tryyki.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamalle ja Pohjois-Pohjanmaan ELY:n koordinoimalle hankkeelle saatiin ensimmäisen hankekauden päättyessä, vuoden 2023 maaliskuussa,
jatkoaika 31.8.2023 saakka.

Lisätietoja

Susanna Kouri
projektipäällikkö
Silta – siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla -hanke
puh. 040 510 4137
susanna.kouri(at)lappia.fi

Kirjoittaja