Lappian opiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihinsa

OPH:n valtakunnallisen kyselyn tulos julkaistiin 1.3.2019.

Opetushallitus seuraa ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta opiskelijakyselyillä. Palaute kuvaa ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen, erikoisammattitutkintojen tai näiden tutkintojen osan tai osien suorittajien kokemuksia koulutuksen järjestämisestä ja sen vaikuttavuudesta.

Ensimmäinen valtakunnallisen kyselyn tulos ajalta 1.7. – 31.12.2018 on julkaistu 1.3.2019. Valtakunnallisesti aloituskyselyyn vastasi 43 172 opiskelijaa ja päättökyselyyn 10 309 opiskelijaa. Ammattiopisto Lappiasta aloituskyselyyn vastasi 722 opiskelijaa ja päättökyselyyn 194 opiskelijaa.

Saadusta osaamisesta ja ammattitaidosta on hyötyä työelämässä


Päättövaiheessa olevista Lappian opiskelijoista 89,7 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä koulutuksen kokonaisuuteen. Valtakunnallisesti vastaava luku oli 85 %. Opiskelijat kokivat saaneensa koulutuksen aikana osaamista ja ammattitaitoa, jota pystyvät hyödyntämään työelämässä.

Lappian opiskelijoista 86,6 % oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä saamaansa opetuksen ja ohjauksen riittävyyteen ja 85 % piti sitä laadukkaana. Tyytymättömiä opetuksen ja ohjauksen riittävyyteen oli 3,1 % ja laatuun 1,5 %. Opiskelujen päättövaiheessa vastanneista 83 % oli tyytyväisiä itselleen sopivaan määrään itsenäistä opiskelua, joka sisältyi opintoihin. Yhteistyö ohjaavien henkilöiden kanssa on sujunut hyvin: opiskelijat antoivat yhteistyölle keskimäärin arvosanan 4,3.

Työpaikalla oppiminen toimii opiskelijoiden mielestä hyvin


Ammatillisen koulutuksen uudistus tuli voimaan vuoden 2018 alusta ja Lappia on uudistanut toimintaansa sen mukaisesti. Ammatillinen koulutus sisältää aiempaa enemmän työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja joustavia yksilöllisiä opintopolkuja.

Tarjottuihin mahdollisuuksiin opiskella työpaikalla oli erittäin tyytyväisiä 51 % vastaajista, tyytyväisiä 32,5 % ja kohtalaisen tyytyväisiä 12,9 %. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollisuudet saivat opiskelijoilta arvosanan 4,3.

Ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytöissä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. Opiskelijat olivat tyytyväisiä siihen, miten näytön aikaiset työtehtävät vastasivat todellisia työelämän tehtäviä arvosana oli 4,6.

Yksilölliset opintopolut tarjoavat joustavuutta opiskelijoille


Ammatilliseen koulutukseen on mahdollista hakeutua jatkuvasti. Lappian opiskelijoista 93 % oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä siihen aikatauluun, jossa ovat päässeet aloittamaan opintonsa, arvosana oli 4,6. Opintojen päättövaiheessa 83 % vastaajista oli tyytyväisiä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS), joka mahdollisti opintojen joustavan etenemisen, arvosana oli 4,3.

Myös Lappiassa opiskeluyhteisöön kuuluminen vaikuttaa opiskelijan hyvinvointiin ja lisää erityisesti nuorilla opinnoissa edistymistä. Opintojen aloitusvaiheessa 89,5 % opiskelijoista koki kuuluvansa hyvin opiskeluyhteisöönja arvosana oli 4,5. Opiskeluympäristö koettiin turvalliseksi, arvosana oli 4,6.

Opiskelijat haluavat lisätietoa KV-toiminnasta ja valmiuksia yrittäjyyteen


Lappian opiskelijoiden mielestä he voivat vaikuttaa hyvin tutkinnon osien valintaan, arvosana oli 4,2. Sen sijaan opiskelijat toivoivat nykyistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa itselleen soveltuvien oppimisympäristöjen valintaan, arvosana oli 3,9. Myös tietoa ulkomaan opintojaksoista toivotaan enemmän, arvosana oli 3,4. Opiskelijat toivoivat lisää yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia, arvosana oli 3,9. Opiskelijat kokivat myös, että vaikutusmahdollisuuksia oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tulisi olla enemmän, arvosana oli 3,6.

Opiskelijapalautteen ensimmäiset tulokset ovat vapaasti katsottavissa Vipunen.fi -tilastopalvelussa.

Lisätietoja:
Laihinen Sanna