Lappian yhtymähallituksen päätöksiä

19.2.2019

​Lappian vuoden 2018 tilinpäätös muodostumassa ennakoitua paremmaksi


Kuntayhtymän kokonaistulorahoitus kasvoi 307 000 euroa. Kasvua oli koulutuspalveluissa, valtionosuustuloutuksessa sekä konsernimyynnissä. Toisaalta maksutulojen, tukien ja avustusten sekä muiden toimintatuottojen osuudet laskivat. Toimintamenoissa tapahtui kokonaisuutena laskua edelliseen tilikauteen. Henkilöstömenoissa oli kasvua n. 250 000 euroa. Toisaalta aine-ja tarvikemenot laskivat 597.000 euroa edelliseen tilikauteen.

Kuntayhtymälle kertyi ensimmäisen kerran korkotuottoja enemmän kuin kuluja ja vuosikate oli 1,4 milj. euroa. Tilinpäätöksen 2018 ennakkotiedon mukaan tilikauden tulos oli 0,8 milj. euroa tappiollinen. Tulos on kuitenkin lähes miljoona euroa ennakoitua tappiotasoa parempi.

Kuntayhtymän kannattavuus parani. Maksuvalmius on säilynyt edelleen vahvana ja kuntayhtymä on lähes velaton. Yhtymävaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen toukokuussa.

OKM:ltä Lappialle oikeus laajentaa musiikkialan koulutusta ja aloittaa vankilakoulutus


Lappia haki viime vuonna opetus- ja kulttuuriministeriöltä järjestämisluvan täydentämistä ja OKM myönsi Lappialle 1.1.2019 alkaen musiikkituotannon ammattitutkinnon ja vankilakoulutuksen.

Musiikintuottamisen opinnoissa perehdytään musiikkituotannossa vaadittavaan teknologiaan, suunnitellaan ja toteutetaan musiikin eri tyylilajien äänitysprojekteja sekä suunnitellaan ja toteutetaan musiikkituotantoja. Työtehtävät ovat mm. musiikkituottajana yrityksen tai julkisorganisaation palveluksessa ja musiikkialan yrittäjänä. Musiikkituotannon ammattitutkinto tukee Lappian vahvaa musiikkialan koulutusta ja laajentaa alan koulutustarjontaa.

Ylitornion avovankila on pyytänyt koulutuskumppanuutta Lappialta. Lappia on tehnyt jo aiemmin hyvää yhteistyötä Ylitornion avovankilan kanssa niiden vankien osalta, jotka ovat voineet osallistua normaaliin opetukseen. Nyt järjestämisluvan täydennys mahdollistaa myös vankilaopetuksen Ylitorniolla.

- Olemme tyytyväisiä järjestämislupaamme saatuihin täydennyksiin. Tällä kertaa maanrakennuskoneenkuljetuksen osaamisalaan ei saatu lupaa. Tämä on pettymys, koska hakumme taustalla on alueella toimivien alan yritysten työvoima- ja koulutustarpeet. Tulevaisuudessa jatkamme edelleen yhteistyötä ja vaikuttamista työelämän kanssa, koulutuksen saamiseksi Lappiaan, kommentoi kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Lilja järjestämisluvan muutoksia.

Lappiassa suoritettujen tutkintojen määrä kasvoi, opiskelijamäärä lähes tavoitteessa


Vuonna 2018 Ammattiopisto Lappiassa suoritettiin yhteensä 972 tutkintoa, joista 694 ammatillista perustutkintoa, 152 ammattitutkintoa ja 126 erikoisammattitutkintoa. Eniten kasvua oli erikoiammattitutkinnoissa, joiden määrä yli kaksinkertaistui.

OKM:n suoritepäätöksessä Lappian tavoitteellinen painotettu opiskelijavuosimäärä vuodelle 2018 oli 2690 opiskelijavuotta. Toteutuma oli 2678 opiskelijavuotta, mikä jää hieman alle tavoitteen.

Korvaavan työn toimintamalli käyttöön Lappiassa


Työntekijän sairaus tai tapaturma ei aina vaadi työpaikalta poissaoloa, vaan työntekijä voi tiettyjen edellytysten täyttyessä antaa työpanoksena korvaavan työn toimintamallin mukaan.

Korvaavan työn tarkoituksena on, että työntekijä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemään omaa vakiintunutta työtään, kykenee terveyttään vaarantamatta tekemään väliaikaisesti muuta työtä. Ensisijaisesti kyse on väliaikaisesta työn aiheuttamasta rasituksen vähentämisestä. Työntekijä saa kuntoutua entiseen työhönsä tekemällä vaihtoehtoista korvaavaa työtä. Työn asemasta kyseeseen voi tulla myös henkilölle soveltuva koulutus tai kouluttajana toimiminen.

Tradenomi Juhamatti Konttaniemi Lappian yrittäjyyskoordinaattoriksi


Lappian yrittäjyyskoordinaattoriksi ajalle 1.3.2019 – 31.8.2020 palkataan tradenomi Juhamatti Konttaniemi. Hän on toiminut aiemmin Lapin ammattikorkeakoulussa yrittäjyyden edistämisessä. Konttaniemi on myös laatinut Tornionjokivarren kuntiin yrittäjyyskasvatusstrategian.

Yrittäjyys on yksi Lappian strateginen painopistealue. Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen toiminta edellyttää mm. yrittäjyyden lisäämistä ja ympärivuotisten opintojen mahdollistamista. Lappiassa on käynnissä Nuori Yrittäjyys –toiminta (NY-toiminta) ja NY Vuosi yrittäjänä –ohjelma, jossa opiskelija perustaa yrityksen vuodeksi. Tavoitteena on työelämätaitojen ja taloudenhallinnan vahvistaminen sekä yrittäjämäinen asenne. Oppilaitoksessamme on toiminut vuodesta 2010 alkaen myös Tekevä Lappia –osuuskunta. Se tarjoaa Ammattiopisto Lappian ja Lapin amk:n opiskelijoille mahdollisuuden itsensä työllistämiseen, omien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, yrittäjyyteen sekä asiakassuhteiden luomiseen.

- Olemme saaneet palautetta sekä opiskelijoilta ja että Lappian toiminta-alueen työelämältä yrittäjyyskasvatuksen lisäystarpeesta. Vastaamme näihin palautteisiin ja kehitämme yrittäjyyskasvatusta Lappian eri koulutusaloilla. Kehitämme yrittäjyyttä tukevia toimenpiteitä yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen, alueemme kuntien, oppilaitosten ja muiden toimijoiden kesken. Yksi toimenpide on yrittäjyyskoordinaattorin rekrytointi Lappiaan, kertoo osaamispalvelujohtaja Antti Päivärinta.
 

Lisätietoja:
Lilja Virpi