Lappia jatkaa energiankäytön tehostamista vuosina 2017 - 2025

Energiansäästöviikko 8. - 14.10.2018

​Biokaasulaitos tuottaa uusiutuvaa energiaa Louen toimipaikassa.

​Koulutuskuntayhtymä Lappia on liittynyt Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen piiriin 22.3.2017. Lappia oli mukana myös aiemmassa kuntien energiatehokkuussopimuksessa (KETS) vuosina 2008 - 2016.

KETS-sopimuksessa sovitaan yhteistoiminnasta sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi, joilla saavutetaan Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteet. Ensisijainen tavoite on energiatehokkuuden parantamiseen, mutta sopimukseen sisältyy myös uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä toimenpiteitä ja tavoitteita. Sopimus kuuluu EU:n energiatehokkuusdirektiiviin (EED).

Energiansäästö ja energiatehokkuus eivät parane itsestään


Sopimuksessa energiasäästöllä tarkoitetaan nykyisen kulutuksen vähentämistä tai sellaisen tulevan kulutuksen estämistä, joka aiheutuisi ilman toimenpiteitä. Energiansäästöä voi saavuttaa parantamalla energiatehokkuutta. Energiatehokkuus ei voi parantua itsestään ilman siihen vaikuttavia aktiivisia toimenpiteitä.

Energiansäästö- ja tehokkuustoimenpiteet voivat olla luonteeltaan teknisiä, liittyä toimintatapoihin, käyttäytymiseen tai laitteiden käyttöön.

Uusiutuvat energianlähteet ovat osa Lappian omaa energiantuotantoa


Energiatehokkuussopimuksessa uusiutuvien energialähteiden edistämisellä tarkoitetaan uusiutuvasta biomassasta, biokaasusta, vesivoimasta, auringosta, tuulesta, jätepolttoaineen biohajoavasta osasta sekä maaperän, vesistön, ilman tai jäteveden lämpösisällöstä saatavan energian hyödyntämisestä kuntayhtymän omassa toiminnassa.

Uusiutuvien energialähteiden käytön toiminnallisena tavoitteena on edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä kuntayhtymän alueella ja erityisesti omassa toiminnassa. Toteutetaan uusiutuvien energialähteiden edistämiseen liittyviä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia sekä kehityshankkeita.

Lappian Louen toimipaikassa on uusiutuvina energialähteinä biokaasulaitos, aurinkosähkökeräin ja kaksi tuulivoimageneraattoria.

Biokaasulaitos on tuottanut lämpöenergiaa vuodesta 2014 alkaen yhteensä 629 MWh. Aurinkosähkökeräin on kytketty verkkoon 2013, jonka jälkeen se on tuottanut sähköenergiaa yhteensä 10,2 MWh. Vuonna 2013 sähköverkkoon kytketyt tuulivoimageneraattorit ovat tuottaneet sähköä yhteensä 9,2 MWh.

Lappian rakennuskanta on lähes kokonaan seurannan piirissä


Energiatehokkuussopimus koskee Lappian hallinnassa olevien rakennusten, asuinrakennusten, katu- ja muun ulkovalaistuksen, vesi- ja jätehuollon lisäksi liikenteen ja kuljetusten energiakäyttöä. Myös Lappian täysin omistamat yhtiöt kuuluvat sopimuksen piiriin. Lappian hallinnassa on 28 rakennusta. Rakennuskohtainen automaattinen energiankulutusseuranta on käytössä n. 70 prosentissa kiinteistöistä ja loppujenkin kulutusta seurataan yhteisesti kuukausitasolla.

Seurantatietoja hyödynnetään suunnitelmallisesti energiatehokkuuden hyvän tason ylläpitämiseksi ja tarpeettoman energiankulutuksen välttämiseksi. Toiminnallisena tavoitteena on lisäksi kehittää tunnuslukuja, joiden perusteella voidaan kulutusseurantaa hyödyntäen arvioida niitä energiatehokkuuden muutoksia, jotka ovat seurausta kuntayhtymän muiden toimintojen tehostamisesta kuten esimerkiksi tilatehokkuuden parantamisesta mm. käyttämättömien tilojen vuokraaminen ulkopuolisille.

Energiatehokkuus on osa uuden suunnittelua ja investointeja


Lappian kiinteistöissä on aikaisemmilla sopimuskausilla toteutettu aktiivisesti katselmointeja sekä niissä ehdotettuja energiatehokkuus investointeja. Tällä kaudella painopiste on osallistaa koko henkilöstö energiatehokkuuden parantamiseen.

Lappian tavoitteena on ottaa huomioon investointien toteutusvaihtoehtojen energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset mm. rakentamiseen liittyvässä päätöksenteossa.

Lisäksi kehitetään edelleen rakennusten suunnittelun ohjausta siten, että kuntayhtymän uudis- ja korjausrakentamisen laite-, rakennusosa- ja järjestelmävalinnoissa otetaan huomioon investointikustannusten lisäksi myös rakennuksen tulevat energia- ja muut käyttökustannukset.

Sopimuskaudella tavoitellaan lähes 100 000 euron säästöjä


Säästötavoitteena on ohjeellinen 7,5 prosentin energiansäästö jaksolla 2017-2025, joka tämän hetkisillä energiahinnoilla tarkoittaa euroiksi muutettuna noin 100 000 euron säästöjä (alv 0 %).

Lappialle tämä tarkoittaa vuoden 2015 kokonaiskulutuksesta (11,812 GWh) laskettuna energiansäästön kokonaistavoitteena 1,039 GWh energiamäärää vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämä energiamäärä vastaa käytännössä viidenkymmenenkolmen nelihenkisen perheen 120 m2 suuruisen sähkölämmitteisen talon energiankulutusta vuodessa.

Tilapalvelupäällikkö ja energiahallinnan työryhmä johtavat energiatehokkuutta Lappiassa

 
Energiasäästö ja uusiutuvan energian käyttö on sisällytetty osaksi johtamisjärjestelmiä. Sopimuksen yhteyshenkilöksi nimetty tilapalvelupäällikkö Tomi Saapunki koulutuskuntayhtymän kiinteistöpalveluista.

Lappiaan perustetaan energiahallinnan työryhmä, ”Energiatiimi”, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, jolloin kukin edustaja raportoi toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden etenemisestä oman vastuualueensa osalta. Toimintasuunnitelma päivitetään tarvittaessa.

Energiahallinnan työryhmään valitaan
- Toimipistevastaavat nimeävät edustajat osaamisaloilta
- Opiskelijakunnan edustajat
- Tukipalveluiden edustajat

Uudet toimintamallit ja kokeiluhankkeet edistämään energiansäästöä


Toiminnallisena tavoitteena on energiansäästöä edistävien uusien toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto. Lisäksi käynnistetään energiansäätöä edistäviä kokeiluhankkeita ja osallistutaan sopimuskuntien yhteisiin kehityshankkeisiin. Otetaan käyttöön kustannustehokkaita toimintamalleja energiankäytön tehostamiseksi, kuten esimerkiksi toimistolaitteiden ja valaistuksen sähkönkäytön hallinnassa.

Koulutus- ja tiedotustoiminta tukevat henkilöstön valmiuksia energiansäästöön


Yhtenä tärkeänä toiminnallisena tavoitteena on varmistaa, että kuntayhtymän henkilöstöllä on omiin tehtäviinsä ja toimintaansa liittyen tarpeelliset tiedot ja valmiudet energian tehokkaaseen käyttöön ja energiansäästöön. Kuntayhtymä tiedottaa toimistaan aktiivisesti sekä organisaation sisällä- että organisaatiosta ulospäin.

Energian tehokkaaseen käyttöön liittyvät asiat sisällytetään Lappian henkilöstölle sekä luottamushenkilöille annettaviin koulutuksiin sekä kasvatus- ja opetustoimintaan.

Ministeriö tukee kuntien ja kuntayhtymien energiansäästöä


Työ- ja elinkeinoministeriö tukee vuosittain kohdennetuilla määrärahoilla kuntien ja kuntayhtymien energiansäästöä ja uusiutuvan energian käyttöä koskevia energiakatselmuksia. Avustuksen suuruutta määrättäessä otetaan myönteisenä tekijänä huomioon toimijan sitoutuminen pitkäjänteiseen energiansäästöön ja uusiutuvien energialähteiden edistämistoimiin. Tukea voi saada myös energiakatselmuksissa tai vastaavissa selvityksissä todettuihin, energiatuen yleiset ehdot täyttäviin, energiansäästöön ja uusiutuviin energialähteisiin liittyviin investointeihin. Etusijalla ovat uusien teknologioiden ja toimintatapojen käyttöönottoa edistävät hankkeet.

Sopimuksen mukaisesta toiminnasta raportoidaan vuosittain


Lappia raportoi vuosittain huhtikuun loppuun mennessä edellisen vuoden energiankäytöstä ja sopimuksen mukaisista toimenpiteistä sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Motiva Oy:lle. Motiva Oy laatii vuosittaisten raportointien perusteella yhteenvedon koko sopimusalueen toiminnasta ja tuloksista.

 

Energiansäästöviikon logo.jpg

Lisätietoja:
Saapunki Tomi