Lappian yhtymähallituksen kokoustiedote 18.10.2017

Uusi järjestämislupa laajentaa Lappian koulutustarjontaa.

​Vuoden vaihteessa 2018 reformi muuttaa ammatillisen koulutuksen tarjonnan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut päätöksen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvista 1.1.2018 lukien.

Lappialle on myönnetty järjestämislupaan bioenergia-alan ammattitutkinto, kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto, lihanjalostajan ammattitutkinto, luonnontuotealan ammattitutkinto, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto, putkiasentajan ammattitutkinto sekä viljelijän ammattitutkinto. Näiden tutkintojen järjestämisluvan perustana on alueellinen osaamistarve ja nykyinen koulutuksen tarjonta.

Lappia sai vuosien työn jälkeen myös logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisalaa koskevan luvan. Kyseisen osaamisalan koulutus liittyy uutena myönnettävään kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen koulutuskeskuksen tehtävään. Lappialla on tehtävän toteuttamiseksi tarvittava osaaminen ja riittävä yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Logistiikka-alaan liittyen Lappia sai oikeuden toimia kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa tarkoitettuna koulutuskeskuksena. Koulutustarjonta vastaa toiminta-alueen kuljetusalan osaamistarpeeseen.

- Tämä on historiallinen ja merkittävä uusi koulutus Lappiassa ja Lappian alueella. Kiitos valmistelijoille hyvästä valmistelusta sekä erityiskiitos alueen logistiikka-alan yrityksille vahvoista suosituksista koulutuksen saamiseksi. Tästä työ alkaa!, korostaa kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Lilja.

Lappian laaja-alaista koulutustarjontaa vahvistaa oikeus tutkintojen ja koulutusten toteutukseen työvoimakoulutuksena sekä laajennettu oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä kaikkiin tutkintorakenteeseen kuuluviin tutkintoihin sekä ammatillista osaamista syventävään ja täydentävään koulutukseen.

- Käytännössä saimme lähes kaikki hakemamme sisällöt ja järjestämisluvan vuosiopiskelijamäärä on tyydyttävä. Vuosiopiskelijamäärä muodostuu ensi vuonna jokaisen päivän opiskelijamääristä yhteensä, eli kaikilla lyhyt koulutuksillakin on suuri merkitys kokonaisuuteen, kertoo Lilja.

Aikuisten ja oppisopimusopiskelijoiden määrä tasoittaa opiskelijarekrytoinnin haasteita

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärälisenssimme on 2375. Laskentapäivien jälkeen todettu vajaus lisenssiin on 103 vuosiopiskelijaa. Syyskuun laskentapäivän opiskelijamäärä oli 2263. Lappia kouluttaa suuremman määrän opiskelijoita kuin se määrä, josta Lappia saa rahoitusta. Rahoitusta saadaan 2079 opiskelijasta.

Opiskelijarekrytointi on ollut viime vuodet haasteellista. Lappiassa panostetaan jatkuvaan hakuun, mutta sen tulokset eivät vielä ole riittäviä. Rahoituksen opiskelijamäärälaskenta muuttuu uuden lain myötä 1.1.2018, jolloin laskentapäivä on joka päivä. Jotta jatkossa saavutetaan riittävä määrä opiskelijapäiviä, täytyy markkinoille saada uusia koulutuksia, myös lyhytkestoisia.

Perustutkintoa näyttötutkintona opiskelevien aikuisten määrä on edelleen vahvassa kasvussa ja määrä nousi yli tavoitteen. Opiskelijat ovat tyypillisesti alan vaihtajia ja opiskelevat omaehtoisesti työttömyysetuudella tai opintotuella.

Oppisopimuskiintiö lisäkoulutuksessa sekä oppisopimuksen perustutkinnoissa täyttyivät hyvin tavoitteen mukaisesti. Lisäkoulutuksessa työnantajien kiinnostus kohdistuu koko ajan lisääntyvästi ei-tutkintotavoitteisiin koulutuksiin.

Työvoimakoulutuksen toteutumaa pitää nyt tarkastella Lappian konsernin tasolla, kun osa työvoimakoulutuksesta toteutuu Lappia-Koulutus Oy:ssä. Konsernitasolla tälle vuodelle asetettuun tavoitteeseen ollaan pääsemässä. Reformin myötä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle siirretään tutkintotavoitteinen työvoimakoulutus ja osa tutkintoon johtamattomasta työvoimakoulutuksesta 1.1.2018 alkaen. Tällä hetkellä OKM:n hallinnon alalle olevista työvoimakoulutuksista ei ole tarjouspyyntöjä liikkeellä.

Uusien koulutustoteutusten suunnittelu, asiakastyö ja työelämän aktiivinen kehittäminen ovat edellytys nykyisen aikuiskoulutuksen tehtäväkentällä. Tätä työtä kehitetään pitkäjänteisesti.

Erityisopiskelijoiden määrä on hieman laskenut

Lappiassa on syyskuussa 2017 yhteensä 150 erityistä tukea tarvitsevaksi luokiteltua opiskelijaa. Määrittelyt on tehty aloilla ja toimipaikoissa yhteistyössä opettajien ja opiskeluhuollon asiantuntijoiden kanssa. Erityisopiskelijoiden määrä on vähentynyt edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, jolloin erityistä tukea tarvitseviksi luokiteltuja oli 191. Myös erityisopiskelijoiden suhteellinen osuus on pienentynyt.

Tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän vähentyminen on ristiriidassa opetuksesta tulevaan viestiin opiskelijoiden kasvavasta tukitarpeesta. Koordinoiva erityisopettaja tulee kiertämään alat läpi ja opastaa toimintatavoissa. Kuluvan lukuvuoden aikana tulee kiinnittää erityistä huomiota tuen tarpeen määrittelyyn sekä erityisen tuen antamiseen.

Uuden organisaatiomallin rekrytoinnit käynnistyvät

YT-menettelyn mukaiset neuvottelut päättyivät 9.10.2017. Uuden organisaatiomallin rekrytoinnit toteutetaan kaksivaiheisena Lappian sisäisenä ilmoittautumismenettelynä. Rekrytointi käynnistyy johtajien valinnalla. Yhtymähallitus nimesi johtajavalintaryhmään haastattelijoiksi kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Liljan, yhtymähallituksen puheenjohtaja Pasi Piggin ja yhtymähallituksen jäsen Olavi Soorin. Johtajavalintojen jälkeen rekrytointi jatkuu muiden tehtävien osalta.

Rekrytointi etenee seuraavasti:
 
19.10.2017 johdon tehtävien rekrytoinnin käynnistäminen, hakuaika, haastattelut
7.11.2017 johdon nimityspäätökset
8.11.2017 muiden tehtävien rekrytoinnin käynnistäminen, hakuaika, haastattelut

Viimeistään 12.12.2017 tai ylimääräisessä yhtymähallituksen kokouksessa aiemmin, käsitellään muut nimityspäätökset. Mahdolliset muut rekrytoinnit toteutetaan myöhemmin toimeenpanon edetessä.

Yhtymähallitus hyväksyi YT-menettelyssä esitetyn organisaatiomallin ja käynnistää mallin toimeenpanon. Yhtymähallitus päätti toteuttaa mallin arvioinnin keväällä 2019.

Henkilöstövalintoja ja tehtäväjärjestelyjä

Sosionomi (AMK) Petri Sakko kuraattoriksi Tornion toimipaikkaan

Yhtymähallitus valitsi Tornion toimipaikan kuraattoriksi sosionomi (AMK) Petri Sakon 19.10.2017 alkaen. Ammattiopiston operatiivisen toiminnan varmistamiseksi Petri Sakko on hoitanut kuraattorin tehtäviä määräaikaisella työsopimuksella 4.8. – 18.10.2017. Varalle valittiin sosionomi Silja Junes.

Opintosihteeri Hanne Hiltunen suunnittelijan tehtävään

Yhtymähallitus hyväksyi Hanne Hiltusen tehtävien muuttuessa siirron uuteen 1.9.2017 alkaen perustettuun vakanssiin nimikkeellä suunnittelija, opiskelijapalvelut toistaiseksi.

Uuden vakanssin mukainen työyksikkö tulee olemaan Liiketalous ja tietojenkäsittely. Esimiehenä toimii Sanna Laihinen. Hanne Hiltusen toimipaikka on edelleen Kemin Tietokadun yksikössä.

Louen määräaikaisen tiimivastaavan Mikko Lampelan palvelussuhdetta jatkettiin

Yhtymähallitus hyväksyi Louen tiimivastaavan Mikko Lampelan määräaikaisen palvelussuhteen jatkamisen 31.12.2017 asti. Uuden organisaation 1.1.2018 astuessa voimaan tiimivastaavan tehtävät päättyvät.

Yhtymähallituksen osallistujat Ammatillisen koulutuksen seminaariin Turkuun

Yhtymähallitus valitsi osallistujiksi Ammatillisen koulutuksen seminaariin Turussa 31.10. – 1.11.2017 Sisko Korrensalon, Raimo Puikon ja Teija Kannalan.

Seminaarin teemana ovat positiivinen rakennemuutos ja toimintakulttuurin muutos. Ammatillisen koulutuksen erityisenä haasteena on uudistaa toimintaansa ja vastata samalla tämän päivän ja ylihuomisen työmarkkinoiden tarpeisiin. Tilaisuudessa puhuvat mm. opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell, Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Minna Arve, Varsinais-Suomen liiton maakuntahallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva, OKM:n ylijohtaja Mika Tammilehto ja Esko Valtaoja.

Aloitepalkkio lehtori Jonne Miettuselle

Lappian aloitepalkkioperiaatteiden mukaisesti tavoitteiden toteutumista palvelevan ja tuloksellisuuteen vaikuttavan aloitteen perusteella saavutettu huomattava parannus oppimis- tai työmenetelmissä palkitaan.

Lappia on ensimmäisiä suomalaisia työyhteisöjä, joka on ottanut lehtori Jonne Miettusen aloitteesta käyttöön Workplace-somekanavan henkilöstön yhteiseen viestintään. Workplace on Lappian sisäinen sosiaalinen media, jossa julkaistaan uutisia, keskustellaan chatissa ja toimitaan ryhmissä.

Palkkio Workplace-aloitteesta luovutettiin Jonne Miettuselle Lappian 10 v. kehittämispäivillä Muoniossa 21.9.2017.
 

Lisätietoja:
Lilja Virpi