Opiskelu

Opiskelu

Ammatillinen tutkinto | Arviointi | Arvioinnin oikaiseminen | Erotodistus | Hylätyn suorituksen uusiminen ja arvosanan korottaminen | Käyttäytyminen | Liikenne oppilaitoksen alueella | Lukio-opinnot | Näytöt | Opintoihin osallistuminen | Opintojen keskeyttäminen | Opintokortti | Opiskelijapalaute | Opiskeluaika | Opiskelumateriaalit ja maksut | Opiskelusta vapauttaminen | Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen | Pukeutuminen | Siisteys | Tiedottaminen | Todistus opinnoista | Tukitoimet ja erityisopetus | Tutkintotodistus | Työajat | Työpaikalla tapahtuva oppiminen (TOPPI) | Työpaikat | Työturvallisuus | Vakuutukset | Valmistuminen | Vastuu työvälineistä | Verkkotunnus ja sähköposti

 

Ammatillinen tutkinto

Ammatillinen tutkinto on 180 osaamispistettä ja kestää 2–3 vuotta. Kaikille opiskelijoille tehdään alkukartoituksen jälkeen HOKS (Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma). Oppiminen tapahtuu osaamiskentillä, joissa on omat aihekokonaisuutensa. Lähiopetusta on noin 30 tuntia viikossa.

Oppimiskentillä voi olla joitakin ohjatun omatoimisen opiskelun päiviä. Oppimiskentät sijoittuvat viidelle jaksolle vuosittain ja jaksojen vaihtuessa opettajat merkitsevät arvioinnit Wilmaan kahden viikon kuluessa. Opiskelijat seuraavat omia suorituksiaan Wilmasta aktiivisesti.

Tutkinnon rakenne 180 osp, johon kuuluu

Ammatilliset tutkinnon osat 145 ospYhteiset tutkinnon osat 35 osp

Ammatillisiin opintoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, yrittäjyyttä ja opinto-ohjausta. Ammatilliset perustutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin, yliopistoihin ja muihin korkeakouluihin.

 

Arviointi

Arvioinnissa noudatetaan opiskelija-arvioinnin yleisiä perusteita (L630/98 ja A 811/98, 10 §) ja opintojen alkaessa
voimassa olevien alojen ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelmanperusteiden arviointiohjeita (L 601/205 §).
Opiskelijan osaamista verrataan opintojen tavoitteisiin ja niiden pohjalta laadittuihin arvioinnin kriteereihin. Arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan opiskelijaa, tuetaan myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä kasvua ammatti-ihmisenä.

Opintojakson alkaessa opettaja selvittää opiskeltavan opintojakson tavoitteet, keskeisen sisällön ja arvioinnin kohteena olevat tekijät. Opintosuoritukset arvioidaan ennen vuotta 2018 aloittaneilla asteikolla 1–3, ja sen jälkeen aloittavilla 1–5. 1 on molemmissa asteikoissa tyydyttävä ja 3 ja 5 kiitettävät arvosanat. Poissaolot voivat johtaa opintojakson uudelleen suorittamiseen, ellei osaamista kerry riittävästi.

 

Arvioinnin oikaiseminen

Opinto-, näyttö- ja tutkintosuoritustensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen oikaisua. Oikaisua on pyydettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset tietoonsa. Suullinen tai
kirjallinen oikaisu pyydetään rehtorilta, opettajalta tai muulta päätöksen tehneeltä henkilöltä. Jos opiskelija on tyytymätön saamaansa päätökseen, hän voi hakea kirjallisesti oikaisua koulutuksen järjestäjän nimeämältä näyttöjen toimikunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon päätöksestä (L 601/2005, § 25 c).

 

Erotodistus

Jos eroat oppilaitoksesta, saat erotodistuksen ja opintosuoritusotteen. Saat todistuksen suoritetuista tutkinnon osista, jos olet saavuttanut henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiset tavoitteet ja suorittanut niiden mukaisen tutkinnon osan tai tutkinnon osat.

 

Hylätyn suorituksen uusiminen ja arvosanan korottaminen

Jos saat hylätyn arvosanan tai haluat korottaa arvosanaa, sovi asiasta opettajan kanssa. Hylätyn tai keskeytetyn näytön uudelleen suorittaminen voi vaatia lisäopiskelua tai harjoittelua. Sovi asiasta näytöstä vastaavan opettajan kanssa. Uusintakoepäivistä saat tietoa opettajiltasi.

 

Käyttäytyminen

Kohteliaisuuteen kuuluu yleensä oman työyhteisön ihmisten tervehtiminen. Kohteliaisuutta on myös pienten palvelusten teko pyytämättäkin, silloin kun se on mahdollista. Työpaikoilla työskennellessäsi edustat sekä itseäsi että koulua. Hyvä käytös on merkki, joka muistetaan ja se voi avata paremmin työpaikan ovet sinulle myös myöhemmin.

Opiskelukavereiden ja henkilökunnan huomioon ottaminen ja kunnioittaminen kuuluvat jokaiselle sekä oppilaitoksessa että työpaikoilla. Elämässä tarvitaan taitoa työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

 

Liikenne oppilaitoksen alueella

Oppilaitoksen alueella on noudatettava erityistä varovaisuutta varsinkin moottoriajoneuvoilla liikuttaessa. Vältä tarpeetonta ajoneuvon käyttöä välituntien aikana. Moottoriajoneuvoille on erilliset pysäköintipaikat. Vapaita pysäköintipaikkoja voit tiedustella opintotoimistosta. Älä pysäköi ajoneuvoa koulun läheisyyteen sinne
missä se liikennemerkein on kielletty.

 

Lukio-opinnot

Opiskelusuunnitelmaasi voit sisällyttää myös lukio-opintoja ja suorittaa yhtä aikaa ylioppilastutkinnon tai vain laajentaa ammattiosaamistasi valitsemalla lukio-opintoja.

Jokaisen kahta tutkintoa aloittavan opiskelijan tulee ilmoittautua henkilökohtaisesti opinto-ohjaajalle ensimmäisen viikon aikana. Lukio-opinnot suoritetaan yleensä Kemin, Tornion ja Keminmaan lukioissa. Myös muut lukiot ovat erikseen sovittaessa mahdollisia suorituspaikkoja. Lukio-opintoja opiskellaan vaihtojaksoperiaatteella eli vain ammatillisia opintoja tai vain lukio-opintoja koko jakson. Lukiossa voi opiskella myös useampia jaksoja peräkkäin.

Opiskeluaika on neljä vuotta. Keskustele ja sovi lukio-opintojen aloittamisesta ja muutoksista aina ensin oman koulusi opinto-ohjaajan kanssa.

 

Näytöt

Näytöt ovat koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelema, toteuttama ja arvioima työtilanne tai työprosessi. Näytöissä opiskelija osoittaa käytännön työtä tekemällä mahdollisimman aidoissa työtilanteissa, miten hyvin hän on saavuttanut opintojen tavoitteissa määritellyn työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näytöt annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista (145 osp).

Näytöt suoritetaan opiskeluvuosien aikana pääasiassa työpaikalla tapahtuvan oppimisen yhteydessä. Osa näytöistä voidaan suorittaa myös oppilaitoksessa tai sen työpajoissa, korjaamoissa, studioissa, keittiöissä ja ravintoloissa. Näyttöjen määrä vaihtelee perustutkintojen mukaan yleensä neljästä kuuteen näyttöön.

 

Opintoihin osallistuminen

Opiskelijana osallistut opetukseen, jollei sinulle ole myönnetty siitä vapautusta. Ammattiin opiskelu vaatii säännöllistä osallistumista opetukseen sekä täsmällistä työ- ja opiskeluaikojen noudattamista kaikissa pakollisissa aineissa ja valitsemissasi muissa aineissa.

Poissaolojen perusteet

Poissaoloja opinnoista verrataan työelämän käytäntöihin. Lupa poissaoloon koulusta on pyydettävä etukäteen. Lupa
voidaan myöntää vain pätevästä syystä, kuten terveydenhuollon, luottamustehtävien ja merkittävien edustustehtävien
hoidon sekä painavien henkilökohtaisten syiden perusteella.

Enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää luvan opettaja. Pitempään poissaoloon luvan myöntää toimipaikkapäällikkö tai toimipistevastaava. Lupaa hakiessa on sovittava miten poissaolon aiheuttamat rästitehtävät voi korvata. Ennalta arvaamattomista poissaoloista esimerkiksi sairauden vuoksi on aina ilmoitettava ja annettava selvitys mahdollisimman pian. Kun palaat opiskelupaikalle tuo huoltajan allekirjoittama kirjallinen selvitys tai terveydenhoitajan tai lääkärin antama todistus sairaudesta. Muista siis ilmoitusvelvollisuutesi!

Poissaoloiksi ei lueta osallistumistasi oppilaitoksen edustus- ja kehittämistehtäviin, tarpeellisia käyntejä opiskeluhuoltohenkilöstön vastaanotolla, osallistumista tuutoritoimintaan ja -koulutukseen tai opiskelijakunnan toimintaan. Poissaolojen kertymistä seuraa myös opintotukikeskus (KELA), ja runsaat poissaolot saattavat aiheuttaa opintotuen maksatuksen keskeyttämisen tai lopettamisen. Oppilaitoksella on ilmoitusvelvollisuus, jos opiskelija ei osallistu säännöllisesti opintoihin.

Runsaat poissaolot aiheuttavat lähes aina myös opiskeluajan pidentymisen ja valmistumisen lykkääntymisen. Runsaat poissaolot ilmoitetaan etsivälle nuorisotyölle nuorisolain edellyttämällä tavalla.

Poissaoloista johtuvat lisäsuoritukset

Opettajat harkitsevat, missä määrin poissaolo on häirinnyt opetuksen tavoitteiden saavuttamista ja aiheuttanut jälkeenjäämistä opinnoissa, minkä perusteella päätetään opiskelijakohtaisesti tarvittavista lisäsuorituksista. Näyttöihin voi osallistua, kun osaaminen on riittävällä tasolla.

Mikäli opiskelija on osoittanut poissaoloillaan erityistä piittaamattomuutta koulunkäyntiä kohtaan eivätkä oppilaitoksen kasvatukselliset keinot ole johtaneet toivottuun tulokseen, joudutaan käyttämään lisäsuoritusten ohella myös muita toimenpiteitä.

Katso myös järjestyssäännöt.

 

Opintojen keskeyttäminen

Jos sinulla on vaikeuksia opiskelussa, henkilökohtaisissa asioissa tai jossakin muussa asiassa, voit keskustella niistä
luottamuksellisesti opettajan, omaohjaajan, opinto-ohjaajan, kuraattorin, terveydenhoitajan tai etsivän nuorisotyöntekijän kanssa. Opintoja ei kannata keskeyttää harkitsematta. Mieti myös mahdollista alan vaihtoa oppilaitoksen sisällä. Älä tee päätöstä yksin!

Jos päätät erota, ilmoita siitä heti päätöksen tehtyäsi kuraattorille, opinto-ohjaajalle tai omaohjaajalle. Tee keskeyttämisestä tai eroamisesta kirjallinen ilmoitus opintotoimistoon. Alle 18-vuotias tarvitsee keskeyttämisilmoitukseensa huoltajan suostumuksen. Luovuta koululta saamasi työvälineet takaisin.

Opiskelijalla on esimerkiksi äitiysloman, varusmiespalvelun tai muun pakottavan syyn vuoksi oikeus koulutuksen tilapäiseen keskeytykseen.

 

Opintokortti

Opintokortissa on lueteltu kaikki suoritetut tutkinnon osat. Oikeaksi todistetun opintokortin saat toimistosta. Suorituksesi pääset katsomaan omilla verkkotunnuksillasi Wilmasta.

 

Opiskelijapalaute

Syyskuun loppupuolella järjestetään kaikille aloittaville opiskelijoille aloituskysely. Syyslukukauden loppupuolella järjestetään opiskelijapalautekysely. Kaikkien opiskelijoiden tulee vastata kyselyyn. Linkki vuoden 2017 opiskelijapalautteeseen.

 

Opiskeluaika

Opiskelijan tulee suorittaa opintonsa pääsääntöisesti kolmen vuoden aikana (L 1998/630, § 31). Opintojen etenemisehdot määritellään alakohtaisessa opetussuunnitelmassa. Mikäli opiskeluaika ylittyy, tulee opiskelijan hakea toimipaikkapäälliköltä kirjallisesti lupaa jatkaa opintojaan yksityisopiskelijana.

 

Opiskelumateriaalit ja maksut

Opiskelussa tarvittavat oppikirjat, liikuntavarusteet ja opiskelutarvikkeet hankit itse. Joillakin aloilla ja kirjastossa on opiskelijoiden käyttöön lainattavia oppikirjoja. Työvaate- ja muut oppimateriaalikustannukset vaihtelevat aloittain. Opiskelijoilla on oltava oppimisjaksoilla työpaikoilla ja asiakaspalvelussa yhtenäinen ja asianmukainen työasu, työsuojelumääräysten mukaiset jalkineet ja muut työsuojelumääräysten edellyttämät suojavälineet. Työasussa pitää olla oppilaitoksen ja opiskelijan nimi näkyvillä.

Työjalkineet, yhtenäiset haalarit ja muut suojavaatteet hankitaan keskitetysti koulun kautta opintonsa aloittaville opiskelijoille.

Henkilökohtaisten suojavälineiden hankinnassa on omavastuuosuus. Tarkemmat ohjeet saat oman alasi opettajalta.

 

Opiskelusta vapauttaminen

Opiskelijan on osallistuttava opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty vapautusta (L 630, § 13). Vapautusta haetaan
kirjallisesti opintojen alussa. Hakemus toimitetaan opinto-ohjaajalle tai omaohjaajalle. Toimipaikkapäällikkö voi
myöntää opiskelijalle vapautuksen, mikäli joidenkin opintojen suorittaminen olisi hänelle kohtuutonta esim. terveydellisistä syistä (L 630, § 21). Vapautusta haetaan kirjallisesti.

 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aikaisempia opintoja tunnustetaan, mikäli niiden sisällöt ja laajuudet vastaavat opetussuunnitelman keskeisiä sisältöjä.
Tarvittaessa osaamisen vastaavuus todetaan erilaisilla näytöillä tai kirjallisilla kokeilla. Osaamisen tunnustaminen tulee
tehdä mahdollisimman pian opiskelun alkaessa. Jos haet osaamisen tunnustamista, sinun pitää toimittaa todistukset
suorituksista omaohjaajalle.

Siirryttäessä tutkinnosta toiseen tai lukiosta ammatilliseen koulutukseen tunnustetaan vähintään suoritetut yhteiset
tutkinnon osat ja soveltuvat osat ammatillisiin tutkinnon osiin. Lukion koko oppimäärästä tunnustetaan vähintään yhteiset opinnot ja vapaasti valittavat opinnot. Harrastustoiminta, kesätyö ja ennalta hankittu työkokemus voidaan tunnustaa, mikäli näin hankittu osaaminen todetaan opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisiksi. Osaamisen tunnustaminen voi lyhentää opiskeluaikaa. Tunnustamiseen liittyvät lomakkeet löytyvät nettisivuiltamme. Lisätietoja saat opinto-ohjaajaltasi ja omaohjaajaltasi.
 

 

Pukeutuminen

Työsaleissa

Käytä työtunneilla ammattialasi mukaisia työvaatteita.Käytä turvallisuussyistä työssä myös asianmukaisia työkenkiä.Käytä työn vaatimia suojavarusteita.Vältä työasussa liikkumista työsalien ulkopuolella.Pese työvaatteesi riittävän usein.


Käytä liikuntatunneilla asiallisia urheiluasuja. Liikuntasalissa saa käyttää vain sisäurheilujalkineita.

 

Siisteys

Siisteys on näkyvä asia. Laita roskat roskikseen niin luokissa kuin muissakin tiloissa. Hygieniasyistä korujen ja lävistysten käyttäminen on joillakin aloilla rajoitettua. 

 

Tiedottaminen

WILMA on tiedottamisen pääkanava. Saat Wilma-tunnukset käyttöösi heti opintojen alussa. Wilmassa kannattaa käydä päivittäin tarkistamassa tiedotteet ja omat viestit. Wilmassa seuraat omia opintojasi ja voit viestittää asioistasi opettajien ja henkilökunnan kanssa. Wilmasta löydät oman lukujärjestyksen, HOKSin, e-hopsin, opintokorttisi, lomakkeita ja ohjeita.

Seuraa myös nettisivuja ja osallistu Lappian someen!

FacebookInstagramTwitterYouTube

 

Todistus opinnoista

Opiskelija saa todistuksen suoritetuista opinnoista, mikäli hän ei ole saanut kaikista opinto-ohjelmaansa kuuluvista tutkinnon osista vähintään tyydyttävää arvosanaa.

 

Tukitoimet ja erityisopetus

Jos sinulla on oppimisvaikeuksia, kerro asiasta opettajalle tai omaohjaajalle. Tukitoimien tarpeen voi havaita myös
opettaja tai vanhemmat. Erityisopetusta varten opiskelijalle tehdään tarvittavat kirjaukset HOKS:iin, että erityistarpeet tulevat huomioiduksi opetuksessa ja ohjauksessa.
Erityisopetuksen tai muiden henkilökohtaisten tukitoimenpiteiden tarvetta aiheuttavat esimerkiksi seuraavat seikat:

erilaiset sairaudetvammaisuustunne-elämän häiriötsopeutumisvaikeudetkeskittymisvaikeudetheikko aikaisempi koulumenestyspoissaoloista johtuva jälkeen jääminenmuita opiskelijoita hitaampi oppimistempopuhe-, luku- ja kirjoittamishäiriötmuut opiskelua vaikeuttavat syyt


HOKS tehdään yhteistyössä opiskelijan, huoltajan ja opettajan kanssa.

 

Tutkintotodistus

Tutkintotodistus annetaan, kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvat opinnot ja näytöt. Tutkintotodistus sisältää päättötodistuksen ja englanninkielisen liitteen tutkinnon sisällöstä (certificate supplement).

Päättötodistukseen merkitään kaikkien tutkinnon osien arvosanat. Arvosana muodostuu näytön ja
muun arvioinnin perusteella. Tutkintotodistus voidaan antaa myös opiskelijalle, jonka opinnoissa on noudatettu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 21 §:ssä tarkoitettuja erityisiä opetusjärjestelyjä. Arvosanat näkyvät myös tutkintotodistuksen liitteenä olevasta opintokortista.

Todistuksen kirjoittamisaika on enintään kaksi viikkoa sen jälkeen, kun kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot ja näytöt on suoritettu hyväksytysti ja arviointi on valmis.

 

Työajat

Opiskelijan viikoittainen työmäärä on 26 - 32 tuntia. Työpäivä alkaa pääsääntöisesti klo 8 ja päättyy viimeistään klo 16. Opiskelu voi tapahtua joskus myös iltaisin ja viikonloppuisin. Lukuvuoden aikana on myös ohjattuja omatoimisen opiskelun työpäiviä.

Voit suorittaa opintoja myös ammattiopiston eri toimipaikoissa ja lukioissa. Tarkista aina työskentelyajat, kun valitset opintoja muusta kuin omasta koulusta, sillä ajat voivat vaihdella kouluittain.

Työpäivät 2018 - 2019

 

Työpaikalla tapahtuva oppiminen (TOPPI)

Osa ammatillisen opetussuunnitelman mukaisista tavoitteista opiskellaan työpaikoilla henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Työpaikalla oppimista varten tehdään kirjallinen koulutussopimus tai oppisopimus. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista voi olla eripituisina jaksoina opintojen eri vaiheissa. Jaksoon voi kuulua myös kirjallisia tehtäviä. Työpaikka nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan ja oppilaitos ohjaavan opettajan, joka käy työpaikoilla ohjauskäynneillä. Oppimisjaksoilla työpaikoilla noudatetaan työelämän ja työpaikan työaikoja.

Jakson lopulla käydään arviointikeskustelu, jossa opiskelija, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja yhdessä käyvät läpi opiskelijan työskentelyä, kokemuksia ja oppimista. Pääosa näytöistä annetaan työpaikoilla tapahtuvan oppimisen aikana. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista voi suorittaa myös ulkomailla.

 

Työpaikat

Skuulista duuniinAvoimia työpaikkoja (TE-palvelut)Kesätyöpaikkoja Pohjoismaissa (Nordjobb) 

      

Työturvallisuus

Tapaturmien ehkäisemiseksi on jokaisen opiskelijan noudatettava niitä ohjeita, joita työturvallisuuden ylläpitämiseksi annetaan. Suojavaatteiden ja suojavälineiden käyttäminen on osa työturvallisuutta. Vakuutus ei korvaa vahinkoja, jos työturvallisuusohjeita ei ole noudatettu.

Älä käynnistä luvatta koneita ja laitteita, joiden toiminnasta ja kunnosta sinulla ei ole etukäteen tietoa. Tahallisesti aiheutetusta koneen tai laitteen rikkoutumisesta ja vamman aiheuttamisesta on seurauksena korvausvelvollisuus.

Tapaturman sattuessa toimi hätäilemättä ja viivyttelemättä. Ilmoita asiasta ensi tilassa opettajallesi. 
 

Laki nuorista työntekijöistäValtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistäSosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille sopivien kevyiden töiden esimerkkiluettelostaSosiaali- ja terveysministeríön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta 

 

Vakuutukset

Lappia on vakuuttanut kaikki opiskelijat LähiTapiolassa lakisääteisellä ja vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella. Tapaturman sattuessa ilmoita siitä viipymättä vastaavalle opettajalle tai omaohjaajalle.

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta opettaja tai oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva työntekijä kirjoittaa vakuutustodistuksen hoitolaitokseen vietäväksi. Vapaaehtoisesta tapaturmavakuutukseen kuuluvasta tapaturmasta tehdään tapaturmailmoitus. Lisätietoja vakuutuksista saa omaohjaajalta.

 

Valmistuminen

 

Vastuu työvälineistä

Useilla aloilla saat käyttöösi henkilökohtaisia työvälineitä, joista olet vastuussa. Niiden katoamisesta tai särkymisestä olet velvollinen heti ilmoittamaan. Kadonneet tai tahallisesti turmelemasi työvälineet joudut korvaamaan. Yhteisten työvälineiden kunnossapito ja paikalleen vienti kuuluvat sille opiskelijalle, joka on työvälineitä käyttänyt.  

 

Verkkotunnus ja sähköposti

Saat henkilökohtaisen verkkotunnuksen käyttöösi opintojen ajaksi. Samalla täytät tietoturvasopimuksen.

Opiskelijoiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)edu.lappia.fi. Käytä tätä osoitetta, kun lähetät opiskeluun liittyviä viestejä. Muista lukea koulun sähköpostit säännöllisesti. Opettajien ja muun henkilökunnan sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)lappia.fi.