Biokaasua maatiloilta

Maatilat biokaasun tuottajina Lapissa

biolaitos.jpg    navetta.jpg

 

Ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvä kehittämishanke

1.8.2017 - 31.7.2020

Maaseudun uusiutuvien luonnonvarojen sekä bio- ja kiertotalouden käytön edistämiseksi

 

Tavoitteet

Selvitetään lappilaisten maatilojen energiaresursseista ja -potentiaaleista (pelto ja tuotantoeläimet).Tutkitaan lisäsyötteiden vaikutusta biokaasun tuottoon laboratoriomittakaavan panoskokeilla ja maatilamittakaavan biokaasulaitoksen kenttäkokeilla.Selvitetään biokaasulaitokselle soveltuvien lisäsyötteiden ajallista ja määrällistä saatavuutta maakunnan eri osissa.Selvitetään biokaasulaitoksen yhteydessä olevan hygienisointiyksikön merkitystä maatilan ulkopuolelta tulevien raaka-ainejakeiden hyödyntämisessä ja biokaasutuotannon kasvattamisessa.Selvitetään biokaasusta saatavan liikennepolttoaineen paikalliset valmistusmahdollisuudet ja sen vaikutukset maatilan energiataseeseen ja kannattavuuteen.Lisätään maaseutuyrittäjien, maatalousalan opiskelijoiden ja lappilaisten tietoisuutta ja tietämystä maatilojen mahdollisuuksista tuottaa biokaasua sekä osoittaa, että biokaasun tuotannolla on mahdollisuuksia Lapissa.

 

Tulokset

Maatilamalli biokaasun tuottamismahdollisuuksista omalla tilalla (raportti).Kokeellista ja todennettua tietoa biokaasulla tuotetun energian mahdollisuuksista Lapin maatiloilla sekä tutkimustuloksia tilan ulkopuolisten lisäsyötteiden soveltuvuudesta maatilamittakaavan biokaasulaitoksen prosessiin sivutuoteasetusten (EY/1774/2002) vaatimusten mukaisesti (raportti).Hyödyntämissuunnitelma maakunnan alueelta, josta selviää, missä biokaasulaitokselle soveltuvien lisäsyötteiden raaka-ainekeskittymät ovat, milloin ne ovat parhaiten hyödynnettävissä ja kuinka isoja määriä raaka-ainejakeita on saatavissa. Lisäksi hankkeen tuloksena löydetään parhaat biokaasun tankkauspaikat Lapissa (aluekartta).Asenteiden ja käsitysten muuttumista myönteisemmäksi uusiutuvan energian ja vähähiilisten ratkaisujen käyttöönotolle maatiloilla. Myönteinen draivi biotalouteen liittyvien asioiden kehittymiselle Lapissa. Tilaisuuksia ja tietoiskuja maaseutuyrittäjille ja maatalousalan opiskelijoille maatilojen mahdollisuuksista tuottaa uusiutuvaa energiaa. Esimerkkimalli ilmastonmuutosta hillitsevästä vaikutuksesta siirtymällä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin, ottamalla käyttöön maatilalla tuotettua uusiutuvaa ns. lähienergiaa.

 

Kumppanit

Hankkeen päätoteuttajana toimii Ammattiopisto Lappia ja osatoteuttajana Luonnonvarakeskus (Luke).

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Tommi Lepojärvi, puh. 040 650 1084, tommi.lepojarvi(at)lappia.fi

 

Seuraa meitä @LappiaBiokaasu

twitter.jpg  facebook.jpg

 

 

 Lappia_logo.jpg        Luke logo.png       ELY.JPG       EU_aluekehitysrahasto.jpg            VipuvoimaaEU_2014_2020.jpg