Liikkuva Lappia - Liikkuva opiskelu

Lappiassa on useamman vuoden ajan kehitetty perinteistä liikuntaa kohti työhyvinvointia tukevaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Lähtökohtana on ollut ohjata/valmentaa opiskelijoita ymmärtämään liikunnan ja terveellisten elämäntapojen merkityksen osana oppimista sekä tulevaisuuden työssäjaksamista. Erityisen merkityksellistä on ollut tukea opiskelijoita elämänmuutosprosessissa.

Hankeen ensisijaisena tavoitteena on muuttaa oppilaitoksen toimintakulttuuria aktiivisemmaksi niin, että se tukisi opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja edistäisi oppimista. Tavoitteena on luoda malli, jossa liikkumista ja liikunnallista aktiviteettia sijoitetaan koulupäivän yhteyteen/lukujärjestykseen niin, että jokaisella opiskelijalla opetussuunnitelmaan kirjattu työhyvinvointia tukeva liikunta kulkee prosessimaisena koko koulutuksen läpi, Näin haetaan jokaiselle opiskelijalle hänen omista lähtökohdistaan mielekäs liikkumisen/ liikunnan muoto . Työhyvinvointitunteihin voidaan halutessa integroida myös muita ammatillisia aineita.

Hankkeen aikana on rakennettu koko Lappiaa koskeva uusi toimintamalli opiskelijoiden liikunnallisen aktiivisuuden lisäämiseksi. Mallissa liikkumista tuetaan koko opintojen ajan niin osana opetusta kuin muun harrastamisen kautta. Hankkeen aikana on kehitetty myös vuosikello, joka tukee liikkumisen lisäämistä kaikissa oppilaitoksen yksiköissä huomioiden kunkin yksikön omat tarpeet. 

Oppilaitoksen liikkumista tukeva ilmapiiri on parantunut ja hankkeen tulosten saavuttamista on tukenut johdon ja opettajien oma aktiivisuus ja sitoutuminen hankkeen tavoitteisiin niin liikkumista tukevien opetusmenetelmien kuin liikunnallisen ympäristön osalta. Erityisen merkityksellistä on ollut muutos opiskelijoiden asenteessa suhteessa omaa liikkumiseen ja sen lisäämiseen omatoimisesti. Ensimmäisen vuoden tuloksia tullaan hyödyntämään Liikkuva Lappia 2 hankkeessa, jossa hyvät käytänteet jalkautetaan vielä laajemmin osaksi oppilaitoksen toimintaa.


15.08.2017 - 30.06.2018

Pekka Tiitinen

Lapin aluehallintovirasto (Lapin AVI)