Tulevaisuuden ammattilainen Pohjois-Suomessa TAPS

Hankkeen tavoite on edistää nuorten työllistymistä, ammatillisen ja henkilökohtaisen kansainvälisen osaamisenlisäämistä sekä vahvistaa henkilökunnan kansainvälistä osaamista, jotta he voivat antaan opiskelijoille opetuksessaan ja ohjauksessaan tulevaisuuden työkaluja työelämässä menestymiseen. Opiskelijat lisäävät kv-osaamistaan osallistumalla työssäoppimisjaksoihin, suorittamalla ammattiosaamisen näyttöjä tai niiden osia ulkomailla. Asiantuntijat osallistuvat työelämäjaksoille ulkomailla. Hankkeen avulla vastataan Lappian ulkomaisiin harjoittelu- ja työelämäjaksoihin. Hankkeessa mahdollistetaan opiskelijoiden ja asiantuntijoiden vertaisoppiminen kumppanuusmaissa. Opiskelijat suorittavat työssäoppimisjaksonsa ja mahdollisen ammattiosaamisen näytön tai sen osia yhteistyöoppilaitoksen järjestämässä työpaikassa, jossa lähettävän oppilaitoksen asiantuntijat arvioivat kv-jakson/näytön yhteistyössä vastaanottavan organisaation edustajan kanssa. Näin erityisesti niissä tapauksissa, jossa vastaanottava organisaatio on uusi toimija hankeyhteistyössä. Lappian opiskelijat ja asiantuntijat perehtyvät kohdemaan oppilaitosten opetuksen sekä työssäoppimisen toteuttamiseen. Lisäksi hankkeessa edunsaajat tutustuvat kohdemaan työelämän ja oppilaitosten yhteistyöhön. Hankkeessa halutaan vertailla opetuksen ja ohjauksen toteutusta, ammattitaitovaatimuksia eri maissa, sekä huomioida myös kulttuurisidonnaisuus, joka vaikuttaa oppimisenarviointiin ja vaatimustasoon. Arviointeja toteutetaan ECVETin mukaisesti. Hankkeen tarkoitus on lisäksi syventää ja laajentaa Lappian ulkomaista verkostoyhteistyötä, ja näin saada uusia kumppaneita tulevaisuuden kansainväliseen yhteistyöhön ja hankkeisiin.

Opiskelijat saavat kokemusta ja itseluottamusta kansainvälisessä työympäristössä työskentelystä ja parantavat kieli- ja sosiaalisia taitojaan sekä kulttuuriosaamistaan. Tästä on hyötyä opiskelijoille opiskelun aikana, jolloin omanaan oppimiseen saa laajemman kansainvälisen näkökulman sekä valmistumisen jälkeen yhä kansainvälistyvässä työelämässä täällä Pohjois-Suomessa, jossa monikulttuurisuus yleistyy matkailun, teollisuuden ja talouselämän kansainvälistymisen lisääntymisen myötä. Pohjois-Suomessa ja Meri-Lapissa on huomattavasti lisääntynyt ja edelleen lisääntyy ulkomaisten matkailijoiden määrä, ja talousalueiden palvelujen tuottaminen laadukkaasti vaatii yhä enemmän kansainvälisiä taitoja. Globalisaation aalloissa luoviminen on kriittinen menestystekijä alueelle. Hankkeessa parannetaan opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia valmistumisen jälkeen tuottamalla talousalueelle asiantuntevaa ja osaavaa työvoimaa. Samalla edistetään myös työnantajien kansainvälisten osaajien rekrytoimista työelämään ja yritysten menestyksellistä toimintaa Pohjois-Suomessa. Asiantuntijat saavat kv-jaksojen aikana mahdollisuuden kehittää ja kansainvälistää henkilökohtaista osaamistaan ja ammattitaitoaan omassa opetus- ja ohjaustyössään sekä edistää ja tehostaa oppilaitoksen kv-toimintaa tuomalla osaamistaan ja kv-myönteistä asennetta oppilaitoksen arkeen. Asiantuntijoiden kv-jaksot edistävät Lappian kotikansainvälistymistä; kansainvälisen osaamisen lisääntyminen helpottaa asiantuntijoiden osallistumista ja edelleen opiseljoiden osallistumista Lappian ulkomaisten opiskelijoiden tutorointiin ja vierailevien asintuntijoiden vierailuohjelmien toteuttamiseen. Asiantuntijat pitävät esitelmän oppimastaa ja kokemuksistaan alakohtaisissa kokouksissa, jolloin tulokset levittyvät suuremmalle joukolle alan henkilöstöä.  Tavoitteena on, että kaikkien hankkeessa mukana olevien opintoalojen asiantuntijoiden osallistuminen kv-toimintaan lisääntyy ja tätä kautta myös kv-myönteisyys vahvistuu. Hankkeen aikana Lappia saa näkyvyyttä partnerioppilaitoksissa ja kohdemaassa, mikä parantaa oppilaitoksen vetovoimaisuutta ja saa vastavuoroisesti partnereiden asiantuntijat ja opiskelijat kiinnostumaan yhä enemmän Lappian järjestämistä työssäoppimis- tai työelämäjaksoista Länsi-Lapissa sekä hankeyhteistyön laajentamisesta ja syventämisestä tulevissa hankkeissa. Tämän hankkeen myötä on sovittu vastavuoroisesta liikkuvuustoiminnasta hankkeessa mukana olevien oppilaitospartnereiden kanssa. Lappiaan tulevat ulkomaiset opiskelijat ja asiantuntijat lisäävät oppilaitoksen kotikansainvälistymisen mahdollisuuksia. Aktiivinen kv-toiminta on myös tärkeä osa oppilaitoksen näkyvyyttä talousalueella. Oppilaitokset tunnustavat täysimääräisenä kansainväliset työssäoppimisjaksot opiskelijoiden opintoihin.

01.09.2017 - 31.05.2019

Marja-Liisa Tyystälä

Opetushallitus