EAKR/Maatilat biokaasun tuottajina Lapissa

Lapissa biotalouden mahdollisuudet on kirjattu muun muassa Lappi-sopimuksessa ja Lapin maakunta-ohjelmassa sekä kuntien ja kaupunkien kehittämissuunnitelmissa. Sen mukaan luonnonvarojen jalostusasteen nostaminen kestävästi kaikilla toimialoilla on ydinkysymys Lapin elinvoimaisuudelle. Lappi-sopimuksen yhtenä tavoitteena on aluetalouden vahvistaminen biotalouden ratkaisuilla ja pyrkiminen vähähiiliseen toimintaympäristöön.Maatilat biokaasun tuottajina Lapissa -hankkeen tavoitteet on jaettu viiteen työpakettiin: 1. TP1: Selvitetään lappilaisten maatilojen energiaresursseista ja –potentiaaleista (pelto ja tuotantoeläimet). 2. TP2:Tutkitaan lisäsyötteiden vaikutusta biokaasun tuottoon laboratoriomittakaavan panoskokeilla ja maatilamittakaavan biokaasulaitoksen kenttäkokeilla. 3. TP3: Selvitetään biokaasulaitokselle soveltuvien lisäsyötteiden ajallista ja määrällistä saatavuutta maakunnan eri osissa. 4. TP4: Selvitetään biokaasulaitoksen yhteydessä olevan hygienisointiyksikön merkitystä maatilan ulkopuolelta tulevien raaka-ainejakeiden hyödyntämisessä ja biokaasutuotannon kasvattamisessa. 5. TP5: Selvitetään biokaasusta saatavan liikennepolttoaineen paikalliset valmistusmahdollisuudet ja sen vaikutukset maatilan energiataseeseen ja kannattavuuteen.Hanke edistää maaseudun uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ja se liittyy läheisesti bio- ja kiertotalouden edistämiseen sekä kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä maaseutuyrittäjien, maatalousalan opiskelijoiden ja lappilaisten tietoisuutta ja tietämystä maatilojen mahdollisuuksista tuottaa biokaasua sekä osoittaa, että biokaasun tuotannolla on mahdollisuuksia Lapissa.

Hankkeen tuloksena syntyy: 1. Maatilamalli biokaasun tuottamismahdollisuuksista omalla tilalla (raportti). 2. Kokeellista ja todennettua tietoa biokaasulla tuotetun energian mahdollisuuksista Lapin maatiloilla sekä tutkimustuloksia tilan ulkopuolisten lisäsyötteiden soveltuvuudesta maatilamittakaavan biokaasulaitoksen prosessiin sivutuoteasetusten (EY/1774/2002) vaatimusten mukaisesti (raportti). 3. Hyödyntämissuunnitelma maakunnan alueelta, josta selviää, missä biokaasulaitokselle soveltuvien lisäsyötteiden raaka-ainekeskittymät ovat, milloin ne ovat parhaiten hyödynnettävissä ja kuinka isoja määriä raaka-ainejakeita on saatavissa. Lisäksi hankkeen tuloksena löydetään parhaat biokaasun tankkauspaikat Lapissa (aluekartta). 4. Asenteiden ja käsitysten muuttumista myönteisemmäksi uusiutuvan energian ja vähähiilisten ratkaisujen käyttöönotolle maatiloilla. 5. Myönteinen draivi biotalouteen liittyvien asioiden kehittymiselle Lapissa. 6. Tilaisuuksia ja tietoiskuja maaseutuyrittäjille ja maatalousalan opiskelijoille maatilojen mahdollisuuksista tuottaa uusiutuvaa energiaa.7. Esimerkkimalli ilmastonmuutosta hillitsevästä vaikutuksesta siirtymällä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin, ottamalla käyttöön maatilalla tuotettua uusiutuvaa ns. lähienergiaa.

01.08.2017 - 31.07.2020

Vesa Niemitalo

Pohjois-Pohjanmaan ELY