ESR/Osaamispolkuja tulevaisuuteen (OSATA)

OSATA-hankkeen tavoitteena on tuottaa ammatillisen koulutuksen uudistusta tukeva ohjauksen malli ja työkaluja valtakunnallisesti ammatillisten oppilaitosten käyttöön. Ohjausmallin ytimen mudostavat osaamisperusteisuus, yksilöllisten opinto- ja urapolkujen tukeminen ja tulevaisuuteen ohjaavien menetelmien hyödyntäminen osana yksilö- ja ryhmäohjausta. Ohjausmalli ja työkalut kehitetään yhteistyössä oppilaitosten henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa ja niitä pilotoidaan useassa vaiheessa. Tavoitteena on edistää ja sujuvoittaa siirtymistä 2. asteelta jatkokoulutukseen ja työelämään koulutusasteiden yhteistyönä, uusien ja edelleen kehitettyjen toimintatapojen ja työkalujen avulla. Yksilöityjä tavoitteita, jotka tukevat toimintatapojen muutosta ovat:

1) Tehdään näkyväksi a) osaamisalojen ja -alueiden uudenlaisia yhdistelmiä ja b) koulutusasteiden sekä koulutuksen ja työelämän välisiä yhteyksiä.

2) Kehitetään opintojen aikaista uraohjausta, osaamisidentiteetin rakentumista sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen malleja 2. ja 3. asteen organisaatioiden yhteistyönä

3) Siirtymävaiheiden sujuvuutta lisätään vahvistamalla nuorten itsetuntemusta sekä valmiuksia tunnistaa omaa osaamistaan ja nähdä se osana erilaisia opinto- ja urapolkuja. Yhtenä osatavoitteena on koulutukseen ja ammatteihin liittyvien stereotypioiden ja sukupuolisidonnaisen ajattelun purkaminen

4) Tuetaan uusien opiskelijalähtöisten ja osaamisidentiteettiä tukevien toimintatapojen ja -kulttuurien vakiintumista tuottamalla räätälöityjä toimintamalleja ja konkreettisia työkaluja oppilaitoksia ja niiden välistä sekä koulutusasteiden yhteistyötä varten

OSATA-hankkeen tuloksena syntyy:

1) Oppilaitoksille toimintamalli, jolla osaamisidentiteetin kehitymistä tuetaan opintojen alkuvaiheesta lähtien, jatkokoulutusvalintaan ja työelämään siirtymiseen saakka.

2) Opiskelijalle aktiivisuutta tukevia työkaluja ja valmennusta itseohjautuvaan opinto- ja urapolkujen luomiseen ja osaamisidentiteetin rakentamiseen.

3) Opettajille ja ohjaajille testatut ja arvioidut työkalut ja toimintamallit kansalliseen käyttöön sekä koulutusta toimintakulttuurin muuttamiseen.

OSATA-hankkeen toteuttavat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö, Raahen ammattiopisto, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Yhteistyökumppaneina ovat Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK.

01.09.2016 - 31.08.2019

Raija Paasimaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY