ESR/Lappilainen koulutuskumppanuushanke

Hankkeen tavoitteet, toimenpiteet Lappilaisen koulutuskumppanuuden kehittäminen -hankkeen tarve pohjautuu paitsi yhteiskunnallisiin, erityisesti Lappia koskeviin alueellisiin haasteisiin, joiden vuoksi aikuiskoulutuksen edelleen kehittäminen niin toiminnan kuin sisältöjen kannalta on ensiarvoisen tärkeää. Koulutuksellinen eriarvoistuminen ja erilaiset siirtymä niin koulutusasteiden välillä, koulutuksen sekä työelämän nivelvaiheessa kuin aikuiskoulutuksessakin asettavat vaatimuksia laajemmalle kehittämistyölle. Hankkeen päätavoitteena on laajentaa ja kehittää lappilaista koulutuskumppanuutta aikuiskoulutuksen saralla. Kumppanuuden kehittämisen ja arvioinnin rinnalla ja tueksi hankkeessa tuotetaan korkeakoulujen ja 2.asteen yhteistyönä uudentyyppinen, monialainen koulutuspilotti, kokeilukulttuurin periaatteita mukaillen. Koulutuspilotti tukee koulutuksellisten siirtymävaiheiden sujuvuutta aikuiskoulutuksessa. samalla kehitetään koulutuksellista tasa-arvoa tukevien koulutuspalveluiden ja toimintatapojen käytänteitä. Yhteistyössä toteutettu koulutuspilotti vastaa osaltaan myös elinkeinoelämän tarpeeseen monimuotoisesta osaamisen kehittämisestä sekä työurien pidentämisestä. Lapin alueella tällä hankkeelle autetaan 2. asteen- tai korkeakoulututkinnon suorittaneita hankkimaan uusia taitoja ja hallitsemaan mm. omaa työuraansa. Näin tuetaan myös elinikäisen oppimisen periaatteita. Alueen 2. asteen ja korkeakouluista valmistuvien sekä työelämässä jo toimivien osaamis- ja koulutustarpeita on kartoitettu oppilaitosten eri tavoin toteuttamissa koulutustarveselvityksissä.Koulutustarpeita on selvitetty mm. C&Q menetelmällä, Seutukunnalliset osaamisstrategiat -selvityshankkeen kartoitusmenetelmillä sekä esimerkiksi työelämävalmiuksiin liittyvillä ESR-rahoitteisilla esiselvityksillä. Tarvekartoitusten kautta on ilmennyt osaamistarpeita, joihin vastaaminen edellyttää uudenlaisia aikuiskoulutussisältöjä ja niiden tuottamista. Koulutustarpeet näyttäytyvät monialaisina kokonaisuuksina, joihin voidaan vastata vain monialaisen oppilaitosyhteistyön kautta, koulutusasterajat ylittäen.

1) Laaditaan kumppanuussopimus alueen oppilaitosten toimesta. Sopimus ohjaa alueen aikuiskoulutustoimintaa huomioiden käynnissä olevan elinkeinorakenteen sekä työtehtäväsisältöjen muutoksen ja osaamistarpeiden monialaistumisen. 2) suunnitellaan ja toteutetaan alueen koulutustarpeisiin pohjautuen koulutuspilotti, johon osallistuu 15 osallistujaa. 3) laaditaan aikuiskoulutuksorganisaatioiden toimintaa ohjaava toimintakäsikirja/-ohjeistus koulutuspilotin toteutuksesta. Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on alueen oppilaitosten välisen yhteistyön syventäminen ja koulutuskumppanuusmallin luominen aikuiskoulutuksen toteuttamisessa. Keskeisessä osassa yhteistyön ja koulutuskumppanuuden kehittämistä on hankkeessa mukana olevien oppilaitosten uudenlainen koulutuskokeilutoiminta, jonka yhteydessä suunnitellaan ja toteutetaan oppilaitosyhteistyönä monialainen koulutuspilotti. 4) edistetään koulutuksellista tasa-arvoa aikuikoulutuksen toteutuksessa mahdollistamalla osallistujien työelämäosaamista tukevat koulutuspalvelut "koulutustasot ja organisaatiorajat ylittäen". 5) toteutetaan kaksi yhteistyöfoorumia, jotka edistävät työelämän ja aikuikoulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Osallistujamäärä noin 125 150 henkilöä. 6) toteutetaan hankkeen toteutusta ja tavoitteiden saavuttamista tukeva prosessiarviointi. Samalla tuotetaan tietoa, jota voidaan hyödyntää laajemmin monialaisen verkostoyhteistyön kehittämisessä ja hanketoiminnassa.

01.05.2016 - 31.12.2018

Meeri Linna

Pohjois-Pohjanmaan ELY