Liikkuva Lappia Liikkuva koulu

Lappiassa on usean vuoden ajan kehitetty perinteistä liikuntaa kohti työhyvinvointia tukevaa, ennaltaehkäisevää toimintaa. Lähtökohtana on ollut ohjata/valmentaa opiskelijoita ymmärtämään liikunnan ja terveiden elämäntapojen merkityksen osana tulevaisuuden työssä jaksamista. Erityisen merkityksellistä on ollut tukea opiskelijoita elämäntapamuutosprosessissa.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on muuttaa oppilaitosten toimintakulttuuria aktiivisemmaksi niin, että se tukisi opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja edistäisi opiskelukykyä. Tavoitteena on luoda malli, jossa liikunnallista aktiviteettia sijoitetaan koulupäivän yhteyteen/lukujärjestykseen niin, että jokaiselle opiskelijalla opetussuunnitelmaan kirjattu työhyvinvointia tukeva liikunta kulkee prosessimaisena koko koulutuksen läpi. Näin haetaan jokaiselle opiskelijalle mielekästä liikuntaa minimissään kaksi kertaa viikossa. Työhyvinvointitunteihin voidaan haluttaessa integroida myös muita ammatillisia aineita.Mallin tavoitteena on mahdollistaa oppilaille ja muille koulupäivässä toimiville oman opiskelun ja työssäjaksamisen parantaminen osana koulupäivää. Lähtökohtana on, että jokainen opiskelija liikkuu ohjatusti/suunnitelmallisesti kaksi kertaa viikossa osana koulupäivää koko opiskelujensa ajan.

Tämän lisäksi kehitetään ympäristöä arkiliikkumista tukevaksi, ilmapiiriä liikuntamyönteiseksi sekä opetusmenetelmiä tukemaan elämäntapamuutosprosessia liikkumisen ja terveellisten elämäntapojen näkökulmasta. Tarkoituksena on myös oppilaiden osallistamisen kautta edistää opiskelumotivaation kasvua ja tätä kautta parantaa opintojen läpäisyä sekä ehkäistä opintojen keskeytymistä. Työ- ja toimintakyvyn opettamisen monimuotoistuminen mahdollistaa opiskelijoiden harrastuneisuuden opinnollistamisen sekä tätä kautta opintojen joustavan ja nopean etenemisen.


15.08.2017 - 30.06.2018

Pekka Tiitinen

Lapin aluehallintovirasto (Lapin AVI)