Liikkuvuus Lappiasta maailmalle ja maailmalta Lappiaan kiinnostaa

Lappiassa kansainvälinen liikkuvuus on kasvanut huomattavasti.

​Ranskalaisen Lycée Albert Einstein oppilaitoksen ja Lappian autoalojen kahdenväliseen yhteistyöhön on saatu rahoitusta Euroopan Unionin Erasmus+ -hankkeesta ja Opetushallitukselta.

​Opetushallitus kerää ja julkaisee vuosittain tilastot kansainvälisestä liikkuvuudesta yleissivistävässä koulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja korkea-asteella.

Ammatillisten oppilaitosten liikkuvuustilastointi koskee kaikkia opiskelijoita, jotka ovat ammatilliseen tutkintoon johtavassa kou­lutuksessa sekä opettajia ja muuta henkilöstöä. Se kattaa siten myös oppisopimuskoulutuksen ja aikuisten ammatillisen koulutuksen.

Vuoden 2018 tilastoissa on mukana 129 koulutuksen järjestäjää ja 149 ammatilliseen tut­kintoon johtavaa koulutusta tarjoavaa oppilaitosta. Yhteensä 121 koulutuksen järjestäjää ja 135 oppilaitosta ilmoitti tiedot tilastointiin.

Lappiasta lähdetään maailmalle ja maailmalta tullaan Lappiaan


Lappian aktiivisen kansainvälisen liikkuvuuden taustalla on vuosien pitkäjänteinen verkostoyhteistyö ja kumppanuudet. Lappiasta on kaikilta aloilta mahdollisuus päästä kansainvälisille työelämässä oppimisen jaksoille. Aktiivisinta liikkuvuus oli sosiaali- ja terveys- sekä matkailualoilta.

- Erasmus +-hanketoiminta on mahdollistanut aktiivisen ja monipuolisen liikkuvuuden niin opiskelijoille, opetushenkilöstölle kuin muillekin asiantuntijoillemme. Erasmus-hankkeiden tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä, ammatillisen ja henkilökohtaisen kansainvälisen osaamisen lisäämistä sekä vahvistaa henkilöstön kansainvälistä osaamista. Lisäksi hankkeet syventävät ja laajentavat Lappian ulkomaista verkostoyhteistyötä. Vaikka valtakunnallisesti liikkuvuudet ovat laskeneet, Lappiassa kansainvälinen liikkuvuus on kasvanut huomattavasti. Aktiivinen kv-toiminta on tärkeä osa oppilaitoksen näkyvyyttä toiminta-alueella ja on lisännyt nuorten kiinnostusta kansainväliseen oppimiseen, korostaa KV-koordinaattori Marja-Liisa Tyystälä.

​Lähteneet opiskelijat, pitkät vaihdot (4 tai 8 viikkoa)​37
​Lähteneet opiskelijat, lyhyet vaihdot (alle 2 viikkoa)​76
​Saapuneet opiskelijat (1 - 10 viikkoa)​36
​Lähteneet opettajat/muu henkilöstö (enemmän kuin 5 vrk) ​9
​Lähteneet opettajat/muu henkilöstö (vähemmän kuin 5 vrk)​18

​Saapuneet opettaja/muu henkilöstö (1 - 4 vrk)

​43


Erasmus +hankkeissa keskeinen toiminta-alue on Eurooppa, mutta myös Kanada- ja Venäjä-verkostot ovat Lappian vahvoja kansainvälisen toiminnan kumppaneita.

- Pisimmät opiskelijoiden kansainvälisyysjaksot ovat Eurooppaan 4 – 8 viikkoa ja Kanadaan noin 4 – 6 viikkoa. Suosittuja kohdemaita Euroopassa ovat Espanja, Belgia, Italia ja Ruotsi niin opiskelijoiden kuin opettajienkin osalla. Vuonna 2018 Lappiaan on tullut kv-jaksoille opiskelijoita ja asiantuntijoita Ranskasta, Saksasta ja Iso-Britanniasta. Brexitistä huolimatta myös Iso-Britanniassa toimivat verkostot ottivat vuonna 2018 vastaan vaihto-opiskelijoita meiltä Lappiastakin, mutta oppilaitosten vastavuoroinen liikkuvuus ei toimi tällä hetkellä, kertoo Marja-Liisa Tyystälä.

Lappian kv-toiminta jatkuu Euroopan komission tukemissa Erasmus+ -hankkeissa sekä Opetushallituksen tukemassa kv-toiminnassa.

Vuoden 2018 opiskelijaliikkuvuus Suomesta laski hieman


Vuonna 2018 ammatillisesta koulutuksesta lähti lyhyt- tai pitkäkestoiselle ulkomaanjaksolle yhteensä 5 334 opiskelijaa, mikä on 4 % vähemmän kuin edellisvuonna. Pitkäkestoinen liik­kuvuus väheni 4,8 % ja lyhytkestoinen 2,6 %. Vuosittainen heilahtelu on tyypillistä ammatil­lisen koulutuksen liikkuvuudelle. Ammatillista koulutuksen leikkaukset näkyvät myös liikkuvuuslukujen laskuna, vaikkakin lasku on hieman hidastunut viime vuodesta. 

EU lippu_Erasmus +.jpg           vet_logo.jpg

vet_logo.jpg 

Lisätietoja:
Tyystälä Marja-Liisa